Grenseverdier legemiddelrester - monepantel

Forordning (EF) nr. 478/2009 av 8. juni 2009 som endrer vedlegg I og vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en Fellesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder monepantel ...

Regulation (EC) No 478/2009 of 8 June 2009 amending Annex I and Annex III laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards monepantel ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. juni 2009 og gjort gjeldende i EU 8. august 2009.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 478/2009 omhandler monepantel som er et middel mot endoparasitter.

Ifølge forordningen har Kommisjonen fastsatt grenseverdier for rester av monepantel i muskler (700 g/kg), fett (7000 g/kg), lever (5000 g/kg) og nyre (2000 g/kg) fra sau. Grenseverdiene for sau er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2377/1990.   

De samme grenseverdiene er fastsatt midlertidig for geit. De midlertidige grenseverdiene utløper 1. januar 2011. Grenseverdiene for geit er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2377/1990 i påvente av flere opplysninger om stoffets egenskaper. 

Grenseverdiene gjelder ikke dyr som produserer melk til humant konsum. 

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har på høring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforeniing, FHL, Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, TINE og Kjøttbransjens landsforening. Ingen av disse har merknader til rettsakten.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 478/2009
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32009R0478

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2009
Frist returnering standardskjema: 22.07.2009
Dato returnert standardskjema: 23.03.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.03.2010
Høringsfrist: 09.04.2010
Frist for gjennomføring: 26.06.2009

Lenker

Til toppen