Vet - ADNS-koder

Kommisjonsvedtak 2009/847/EF av 20. november 2009 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsettelse av kodeformen og kodene for melding om dyresykdommer i henhold til Rådsdirektiv 82/894/EØF...

Commission Decision 2009/847/EC of 20 November 2009 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg X/01 til kommisjonsvedtak 2005/176/EF som fastsetter koder og kodeform for melding av dyresykdommer i henhold til direktiv 82/894/EØF (meldinger i det Europeiske ADNS-systemet).

Vedlegg X/01 til kommisjonsvedtak 2005/176/EF endres som følge av at kodene for veterinærregionene i Tyskland er endret.

Kodene i denne rettsakten behandles konfidensielt. De blir heller ikke publisert på Official Journal og ikke implementert i norsk regelverk. Områdene i Tyskland fremgår av det elektroniske notifiseringssystemet ADNS, som vi har passordbeskyttet tilgang til.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)9007
Rettsaktnr.: 2009/847/EF
Basis rettsaktnr.: 1982/894/EØF
Celexnr.: 32009D0847

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2009
Frist returnering standardskjema: 11.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen