Vet - MKS-laboratorier

Kommisjonsvedtak 2009/869/EF av 27. november 2009 som endrer vedlegg XI, XII, XV og XVI til rådsdirektiv 2003/85/EF hva gjelder listen over og minimumstandarder for biosikkerhet til laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus...

Commission Decision 2009/869/EC of 27 November 2009 amending Annexes XI, XII, XV and XVI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of and minimum security standards applicable to laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i direktiv 2003/85/EF (munn- og klauvsjukedirektivet), vedlegg XI, over nasjonale laboratorier som er godkjente for å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus. I vedlegg XI, del A og del B foretas endringer som gjelder Frankrike og Nederland. I del A listes opp de laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus for forskning og diagnostiske hensyn, og i del B listes opp de som har lov å håndtere levende munn-og klauvsjukevirus for inaktiverte antigener enten for produksjon av vaksiner eller for forskning på vaksiner. Rettsakten oppdaterer videre vedlegg XII, som gjelder minimumstandarder for biosikkerhet, slik at det nå i punkt 1 vises til rapporten (bio-security standards) fra det siste møtet i "Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og klauvsjuke" i Roma 29. april 2009 ("The 38th General Session of the European Commission for the control of foot-and-mouth disease (EuFMD)". Tidligere har man vist til "the 26th Session", som var i Roma i april 1985, med endringer i 1993. Denne endringen i henvisning i vedlegg XII, krever visse mindre endringer i vedlegg XV, punkt 1 og i vedlegg XVI, punkt 7, slik at de også blir oppdatert på det samme forhold. 

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må imidlertid gjøres visse oppdateringer i den norske bekjempelsesplanen for munn-og klauvsjuke. Dette gjelder i vedlegg XII, punkt 1, og i vedlegg XV, punkt 1, slik at det vises til rapporten fra Roma-møtet i 2009, jf ovenfor.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Notatet har tidligere vært til behandling i Spesialutvalget for matproduksjon 14.01.2010.

Andre opplysninger

Listen over nasjonale laboratorier i EU, som er godkjent for å håndtere levende munn- og klauvsykevirus, er ikke gjengitt i den norske bekjempelsesplanen for Munn- og klauvsjuke. Bekjempelsesplanen beskriver bare hva som gjelder for Norge, dvs at Veterinærinstituttet har tillatelse til å håndtere levende munn-og klauvsjukevirus (del A), og at Norge ikke har noen laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus til fremstilling av vaksiner (del B). Endringen i direktivets vedlegg XVI, som gjelder EUs referanselaboratorier, anses ikke relevant for Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/869/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF
Celexnr.: 32009D0869

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen