Vet- import kjøtt

Kommisjonsvedtak 2009/864/EF av 30. november 2009 om endring av vedtak 2007/777/EF om import til Fellesskapet av biltong fra visse deler av Sør-Afrika og fra Uruguay (notifisert under nummer K(2009) 9362)...

Commission Decision 2009/864/EC of 30 November 2009 amending Decision 2007/777/EC as regards imports into the Community of biltong from certain parts of South Africa and from Uruguay (notified under document C(2009) 9362)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er gjennomført ved forskriftsendring 6. januar 2010.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2007/777/EF og gjelder import av biltong fra Sør-Afrika og Uruguay. Biltong er en form for tørket kjøtt. Endringen innebærer at det nå er tillatt å importere biltong fra Sør-Afrika som er fremstilt av kjøtt av viltlevende klovdyr (unntatt svin). Importen gjelder fra de områdene i Sør-Afrika hvor det ikke er påvist munn- og klovsyke. Det stilles imidlertid krav om at biltongproduktet har gjennomgått en spesiell type behandling (såkalt E-behandling) som er beskrevet i vedtak 2007/777/EF vedlegg II, del IV. Med E-behandling menes at det tørkede kjøttproduktet skal oppnå en vannaktivitet på 0,93 eller lavere og ha en pH-verdi på 6,0 eller lavere.

Det er også tillatt å importere biltong fra Uruguay som er fremstilt av kjøtt fra storfe eller oppdrettsvilt av klovdyr dersom produktet har gjennomgått tilsvarende behandling (E-behandling) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Forskriften ble endret 6. januar 2010.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/864/EF
Celexnr.: 32009D0864

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 06.01.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen