Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - enkeltland

Kommisjonsvedtak 2010/377/EU av 7. juli 2010 om fritakelse for Estland fra visse forpliktelser til å gjennomføre rådsdirektiv 66/402/EØF og direktiv 2002/57/EF når det gjelder Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L....

Commission Decision of 2010/377/EU of 7 July 2010 releasing Estonia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter seg bare mot Estland. Rettsakten fastsetter at Estland fritas fra forpliktelsen til å gjennomføre alle bestemmelser i rådsdirektiv 66/402/EØF om omsetning av såvare av korn når det gjelder busthavre (Avena Strigosa Schreb.) og bestemmelsene i rådsdirektiv 2002/57/EF når det gjelder svartsennep (Brassica nigra (L.) Koch og solsikke (Helianthus annuus L.). Unntatt er bestemmelsene om at omsetning av slik vare ikke pålegges andre handelsrestriksjoner enn det som fremgår av direktivene. Rettsakten er fastsatt i henhold til en generell bestemmelse i direktiv 66/402/EØF og direktiv 2002/57/EF om muligheten for slike unntak. Rådsdirektivene som ligger til grunn for vedtaket gjelder såvare av korn og såvare av olje- og fibervekster. Av ulike årsaker, oftest av klimatiske hensyn, er det ikke aktuelt å dyrke alle artene omfattet av direktivene i alle medlemsstatene. Det er derfor også lite aktuelt å produsere såvare. Det er naturlig og hensiktsmessig at det finnes en ordning som gjør det mulig ikke å gjennomføre felles EU-bestemmelser i et land der en art ikke dyrkes eller at dyrkingen er av ubetydelig økonomisk omfang.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverk. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.  Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0377/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0377

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2010
Frist returnering standardskjema: 27.08.2010
Dato returnert standardskjema: 31.10.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 028/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen