Biprodukter gelatin

Kommisjonsvedtak 2010/301/EU av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2004/407/EF når det gjelder godkjenning av import av fotografisk gelatin til Tsjekkia. ...

Commision Decision 2010/301/EU of 25 May 2010 amending Decision 2004/407/EC as regards authorising imports of photographic gelatine into the Czech republic. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/407/EF som gir et unntak fra forordning (EF) nr 1774/2002 (biproduktforordningen) for import av fotografisk gelatin fremstilt av kategori 1 materiale. Tsjekkia har allerede fått tillatelse til slik import fra et anlegg i USA på visse vilkår. Rettsakten åpner for at Tsjekkia også kan benytte et annet anlegg for import av fotografisk gelatin med de samme vilkår. Gelatinet omsettes ikke til andre medlemsstater.

Merknader

Rettsakten retter seg kun til de landene som har fått tillatelse til slik import, det vil si Belgia, Tsjekkia, Luxemburg, Nederland og Storbritannia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/301/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/407/EF
Celexnr.: 32010D0301

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2010
Frist returnering standardskjema: 23.06.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker