Parlaments- og rådsdirektiv 2008/59/EF av 12 juni 2008 om tilpasning av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier på grunn av Bulgaria og Romanias tiltredelse...

Parlaments- og rådsdirektiv 2008/59/EF av 12 juni 2008 om tilpasning av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier på grunn av Bulgaria og Romanias tiltredelse...

COUNCIL DIRECTIVE 2008/59/EC of 12 June 2008 adapting Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, by reason of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/59/EF ble vedtatt den 12. juni 2008

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/59/EF tilpasser direktiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier etter Romania og Bulgarias tiltredelse til den europeiske union, og retter seg mot stater som har indre vannveier, jf direktiv 2008/59/EF artikkel 2 (1).  Direktiv 2006/87/EF erstatter og opphever Rådsdirektiv 82/714/EØS om tekniske forskrifter på indre vannveier som innførte harmoniserte betingelser for utstedelse av tekniske sertifikat for fartøy som opererte på indre vannveier i medlemsstatene, med unntak av transport på Rhinen. Direktiv 2006/87/EF er også rettet mot de medlemsstater som har indre vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1.

Merknader

Direktiv 2008/59/EF er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet gjør tilpasninger i direktiv 2006/87/EF som følge av at Romania og Bulgaria ble medlemmer av den europeiske union. Direktiv 2006/87/EF er allerede tatt inn i EØS-avtalen.  Endringsdirektivet og basisdirektivet retter seg mot stater som har indre vannveier. Norge har ikke indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet.  Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/59/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2010
Frist returnering standardskjema: 08.07.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: