Vet - forflytning av storfe til beite

Kommisjonsvedtak 2010/300/EU av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2001/672/EF med hensyn til tidsrom for forflytning av storfe til sommerbeiter ...

Commission Decision 2010/300/EU of 25 May 2010 amending Decision 2001/672/EC as regards time periods for the movement of bovine animals to summer grazing areas...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer de særskilte reglene om forflytning av storfe til sommerbeite i bestemte fjellområder i Frankrike, Italia, Østerrike, Portugal og Slovenia, som er gitt i vedtak 2001/672/EF. Endringene er at tidsrommet, som de særskilte reglene gjelder i, utvides med 2 uker. I tillegg forlenges fristen for å rapportere forflytningen av dyrene til vedkommende lands myndigheter med 1 uke.      

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0300/2010/EF
Basis rettsaktnr.: 0672/2001/EF
Celexnr.: 32010D0300

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2010
Frist returnering standardskjema: 09.07.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker