Vet - Import fjørfe

Kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2010 av 8. mars 2010 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 om tilføyelse av Hviterussland på liste over tredjestater for å kunne tillate transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter til konsum og om endring av kravene til helses...

Commission Regulation (EU) No 241/2010 of 8 March 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the inclusion of Belarus in the list of third countries set out in that Regulation in order to permit transit from Belarus through the Union of eggs and egg products for human consump...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trådte i kraft i EU 13. april 2010. På bakgrunn av flere forhold, bl.a hjemling i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd ble forskriftsutkastet 31. mai 2010 sendt til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse.

Sammendrag av innhold

Rettsakten tilføyer Hviterussland i listen over godkjente tredjestater. Hviterussland har fremlagt opplysninger til Kommisjonen om at de oppfyller de dyrehelsemessige betingelsene for å bli oppført på tredjelandslisten. Inntil Kommisjonen har fått etterprøvd informasjonen med et tilsynsbesøk til Hviterussland er det, i en overgangsperiode på 18 måneder fra rettsaktens ikrafttredelse, tillatt å transittere egg og eggprodukter fra Hviterussland gjennom EØS-området til en annen tredjestat. Dyrehelserisikoen for en slik transitt betraktes som relativ liten. Transporten skal kun foregå på vei eller jernbane og forsendelsen skal være plombert og vise til et eget løpenummer.  I tillegg gjøres det en teknisk endring av helsesertifikatet som gjelder import av daggamle kyllinger. Offentlig veterinær i tredjestaten skal i et eget felt i sertifikatet bekrefte at de daggamle kyllingene før eksporten har blitt undersøkt for kliniske tegn på sykdom eller mistanke om sykdom. Samtidig skal kyllingene ikke ha vært i kontakt med annet fjørfe som ikke oppfyller helsekravene i sertifikatet, heller ikke kontakt med ville fugler.

Merknader

Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved ny forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2008 nr 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.  Det forventes at endringene hovedsakelig får administrative konsekvenser. Ved import av fjørfe og fjørfeprodukter til Norge, benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). For dyr og miljø vil der ikke være endringer. Offentlig ressursbruk, i forbindelse med selve implementeringen, vil være marginalt. Imidlertid er det per dags dato ingen rutiner for hvordan forordninger etter forenklet prosedyre skal oversettes til norsk og rettsaktene legges derfor ved på dansk. Henvisningsforskriftene kan bli vanskeligere å forstå for brukeren når forordningen ikke er på norsk. Det er forsøkt å gjøre forskriften lettere tilgjengelig ved å legge ved en oppdatert tredjelandsliste.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenkelt prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten må notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0241/2010
Celexnr.: 32010R0241

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 19.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker