Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - merking av sauer og geiter i dyreparker

Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2010 av 14. juni 2010 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til sauer og geiter som holdes i dyreparker...

Commission Regulation (EU) No 506/2010 of 14 June 2010 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards ovine and caprine animals kept in zoos...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004. Endringen innebærer at myndighetene i den enkelte EØS-stat kan gi unntak fra merkereglene i forordningen for sauer og geiter som holdes i eller flyttes mellom dyreparker som er godkjent etter artikkel 13(2) i direktiv 92/65/EØF, forutsatt at dyrene er individuelt merket og sporbare.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forordning (EF) nr. 21/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe. Rettsakten innebærer at Mattilsynet kan gi unntak fra forskriftens merkeregler for sauer og geiter som holdes i eller flyttes mellom dyreparker som er godkjent etter forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg, som gjennomfører artikkel 13(2) i direktiv 92/65/EØF i norsk rett. Per i dag er det kun én dyrepark her i landet som er godkjent etter denne forskriften og som vil kunne søke om unntak.  


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0506/2010
Basis rettsaktnr.: 0021/2004
Celexnr.: 32010R0506

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2010
Frist returnering standardskjema: 28.07.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2011
Høringsfrist: 10.08.2011
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen