116-nummer - endring

Kommisjonsbeslutning 2009/884/EF av 30. november 2009 som endrer beslutning 2007/116/EF vedrørende innføring av flere reserverte nummer som begynner med "116"...

Commission Decision 2009/884/EC of 30 November 2009 amending Decision 2007/116/EC as regards the introduction of additional reserved numbers beginning with "116"...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2010

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Nummerserien 116 ble innført i nummerforskriften § 20a-e med ikrafttredelse 1. januar 2009.

Post- og teletilsynet kunngjorde 116 006 (hjelpelinje for ofre for kriminalitet) og 116 117 (medisinske tjenester som ikke er av akutt karakter) 7. juli 2010 med søknadsfrist 27. august 2010.

Ved fristens utløp forelå det ingen søknader vedr. det første nummeret, men to søknader til drift av det sistnevnte nummeret, hhv. fra Teletopia AS pva. Intermedici AS og Helsedirektoratet. Med hjemmel i nummerforskriften § 20d anmodet tilsynet departementet om å utpeke relevant fagdepartement og/eller annen relevant faginstans til å avgi uttalelse til hvorvidt søker utfyller tjenestebeskrivelse.

Samferdselsdepartementet gav i brev til tilsynet 21. september 2010 beskjed om at det mest egnede fagdepartement ville være Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsynet sendte på denne bakgrunn forespørsel i saken til HOD 29. september 2010. HOD uttalte i brev til tilsynet 24. november 2010 at de anså Helsedirektoratet for å være best egnet til å drifte 116 117-nummeret.

Post- og teletilsynet tildelte 15. desember 2010 tilaltelsen til å drifte nummeret til Helsedirektoratet.

Teletopia AS påklaget vedtaket i brev til tilsynet 15. februar 2010.

Post- og teletilsynet har i brev med innstilling i klagesaken til departementet 13. mai 2011 opprettholdt sitt vedtak. Klagesaken ble avgjort i Samferdselsdepartementet 29. september 2011, hvor klager ikke fikk medhold. Vedtaket innebærer at man opprettholder tilsynets vedtak om tildeling av nummer 116 117 til Helsedirektoratet.

Utkast til EØS-komitebeslutning er overlevert Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Endringen medfører en tilføyelse av to nye nummer til annekset til beslutning 2007/116/EF. Beslutningen innebærer at annekset er oppdatert, og de to nye tjenestene har fått et nummer hver i 116-serien. Tjenestene vil være henholdsvis hjelpelinje for ofre for kriminalitet, med nummer 116 006, og medisinsk hjelpetjeneste som ikke er av akutt karakter, med nummer 116 117. Den sistnevnte tjenesten og nummeret skal ikke erstatte den medisinske tjenesten på 112 (i Norge er det i tillegg også ambulansetjeneste på 113).  Tjenestene er i tråd med EUs beslutning foreslått tilordnet hhv. nr 116 006 og 116 117 i norsk nummerserie, jf. nummerforskriften §§ 20a-20e som trådte ikraft 1. januar 2009.

I Norge er det ialt fire nødnummer, hhv. 110 for brann, 112 for politi og 113 for ambulanse, i tillegg til særskilt nødnummer 1412 for døve og hørselshemmede.

Merknader

Det vises til statusfeltet nedenfor når det gjelder situasjonen vedr. tildeling av disse numrene i Norge. Utover det er det ingen merknader.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Post- og teletilsynet er aktuell myndighet mht. de oppgaver som gis de nasjonale myndighetene som følge av hhv. beslutning 2007/116/EF, 2007/698/EF og beslutning 2009/884/EF.

Som nevnt ovenfor er begge de nye numrene utlyst, og 116 117 er tildelt til Helsedirektoratet. Tildelingen er påklaget av Teletopia AS.

Post- og teletilsynet opplyser at det ikke er innkommet søknader til å drifte nummeret med hjelpelinje for barn, men at de har hatt kontakt med Kripos i sakens anledning, med sikte på et eventuelt samarbeide. Sålangt har dette ikke skjedd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)9425
Rettsaktnr.: 2009/884/EF
Basis rettsaktnr.: 2007/116/EF
Celexnr.: 32009D0884

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2009
Frist returnering standardskjema: 19.01.2010
Dato returnert standardskjema: 02.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 099/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.10.2011

Lenker

Til toppen