Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører...

Commission Regulation (EU) No 285/2010 of 6 April 2010 amending Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council on insurance requirements for air carriers and aircraft operators...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 er vedtatt og har trådt i kraft i EU. (Forordningen ble publisert i Den europeiske unions tidende 7. april 2010, og trådte i kraft etterfølgende dag.) Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 123/2010 av 10. november 2010. Arbeidet med gjennomføringen av forordningen i norsk rett har blitt noe forsinket. 

Det ble redegjort muntlig for EØS-notatet i SU Transport 3. juni 2010, og det ble akseptert at notatet ble sendt på skriftlig klarering i etterkant av møtet med frist for merknader 11. juni 2010. Ingen merknader til notatet ble fremsatt i forbindelse med den skriftlige klareringen, og det anses godkjent.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning nr. 285/2010 reviderer europaparlaments- og rådsforordning nr. 785/2010 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Forordning nr. 785/2010 fastsetter minimumskrav for forsikring for å dekke ansvar for passasjerer, bagasje og last. Forsikringskravene er fastsatt for å sikre at luftfartsselskapene og luftfartsoperatørene er tilstrekkelig sikret til å dekke sitt ansvar etter overenskomst av 28. mai 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring (Montreal-konvensjonen 1999), som er gjennomført i fellesskapsretten ved Rådsbeslutning 2001/539/EF. Konvensjonen fastsetter bl.a begrensninger i ansvaret for passasjerer, bagasje og last. Ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999 er blitt revidert med virkning fra 30. desember 2009. Kommisjonsforordning nr. 285/2010 reviderer forsikringskravene for hhv bagasje og last for å bringe disse i samsvar med ansvarsgrensene for bagasje og last i samsvar med de reviderte ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999. Revisjonen av ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999 nødvendiggjør ikke endringer i europaparlaments- og rådsforordning nr. 785/2010 forsikringskrav for dekning av passasjeransvar, ettersom forsikringskravene etter forordningen er vesentlig høyere enn selv de reviderte ansvarsgrensene i konvensjonen.

Merknader

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører er gjennomført i norsk rett, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-38a siste ledd.

Norge har tiltrådt Montreal-konvensjonen 1999, og luftfartsloven, særlig kapittel 10 og 11, ble endret som ledd i gjennomføringen av konvensjonen i norsk rett. Luftfartsloven § 10-22 gjennomfører de begrensningene i fraktførerens ansvar som er fastsatt i konvensjonen.

Montreal-konvensjonen artikkel 24 fastsetter en fremgangsmåte for å revidere grensene for luftfartsselskapenes og luftfartsoperatørenes ansvar for passasjerer, bagasje og last. Etter denne bestemmelsen skal ansvarsgrensene revideres i samsvar med en inflasjonsfaktor som korresponderer med den akkumulerte inflasjonsraten regnet fra Montreal-konvensjonen 1999 trådte i kraft. Revisjonsvurderingen skal skje hvet 5. år, og revisjon skal finne sted der inflasjonsfaktoren overstiger 10 prosent. I samsvar med revisjonsprosedyren i Montreal-konvensjonen artikkel 24 ble det 30. september 2009 vedtatt å revidere ansvarsgrensene med virkning fra 30. desember 2009.

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre endringene i ansvarsgrensene, og Justisdepartementet arbeider for tiden med å bringe norsk lovgivning i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Revisjonen av ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999 er gjennomført i norsk rett, jf. luftfartsloven § 10-22, jf. forskrift 6. januar 2011 nr. 9.  

Revisjonen av ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999 nødvendiggjør tilsvarende endringer i de av forsikringskravene i europaparlaments- og rådsforordning nr. 785/2004 som er knyttet opp til/gjentar ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999. Forordningen nødvendiggjør endsringer i hhv luftfartsloven § 10-38a og § 11-2. Med sikte på å legge til rette for å kunne justere forsikringskravene raskt nok ved eventuelle fremtidige revisjoner av ansvarsgrensene, er det foreslått å innta forskriftshjemler i luftfartsloven § 10-38 a og § 11-2 og å regulere selve forsikringskravene gjennom inkorporasjon av forordning (ef) nr. 785/2004, som endret ved forordning (eu) 285/2010, i forskrift. Forslaget om endringer i luftfartsloven § 10-38a og § 11-2 er av lovteknisk karakter. Utover at det leges til rette for at fellesskapslovgivningens minimumskrav til forsikringsdekningen endres i forskrift, foreslås det ingen materielle endringer. Selve minimumskravene til forsikringsdekning i fellesskapslovgivningen vil, gjennom inkorporasjon av forordning (EF) nr. 785/2004, som endret ved forordning (EU) nr. 285/2010, på et senere tidspunkt fastsettes i forskrift.

Gjennomføringen av endringsforordningen kan ikke ses å ville medføre adminsitrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. Justeringen av forsikringskravene vil kunne tenkes å medføre økte forsikringspremier for luftfartsnæringen.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett ble sendt på høring 23. april 2012, med høringsfrist 25. juni 2012.

Vurdering

Revisjonen av forsikringskravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 vurderes som en nødvendig konsekvens av revisjonen av ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen 1999. Norge har tiltrådt Montreal-konvensjonen 1999, og er folkerettslig forpliktet til å endre ansvarsgrensene i luftfartsloven § 10-22. Etter norsk rett er fraktfører underlagt obligatorisk forsikringsplikt, jf. luftfartsloven § 10-38a. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2010 gjelder som norsk lov, jf. luftfartsloven § 10-38a siste ledd. Forsikringskravene bør justeres i samsvar med endringen i ansvarsgrensene. For å legge til rette for at forsikringskravene blir justert raskt nok ved fremtidige revisjoner av ansvarsgrensene, er det fremmet forslag om å innta forskriftshjemler i luftfartsloven § 10-38a og § 11-2 og å regulere selve forsikringskravene gjennom inkorporasjon av forordning (EF) nr. 785/2044, som endret ved forordning (EU) 285/2010, i forskrift.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 kan ikke ses å ville medføre administrative og økonomiske konsekvenser for statlige myndigheter. Justeringen av forsikringskravene vil kunne tenkes å medføre økte forsikringspremier for luftfartsnæringen.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 285/2010
Basis rettsaktnr.: 285/2010
Celexnr.: 32010R0285

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2010
Frist returnering standardskjema: 19.05.2010
Dato returnert standardskjema: 17.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.04.2012
Høringsfrist: 25.06.2012
Frist for gjennomføring: 10.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen