Økologi - Endring tredjelandsliste

Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2010 av 31. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 hva gjelder listen over tredjeland, som visse landbruksprodukter framstilt etter økologiske produksjonsmetoder skal ha opprinnelse i for å kunne omsettes i EU...

Commission Regulation (EU) No 471/2010 of 31 May 2010 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must orginate to be marketed within the Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2010

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsetter krav som må være oppfylt når økologiske produkter importeres fra tredjeland. Forordning (EU) nr. 471/2010 endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 og inkluderer Japan som godkjent tredjeland (inntil 30.06.2013), siden regelverket og kontrollsystemet for økologisk produksjon i Japan er vurdert som tilnærmet likt som EUs regelverk og kontrollordning. Godkjennelsen gjelder for ubearbeidete vegetabilske produkter, vegetativt formeringsmateriale, frø, i tillegg til bearbeidete landbruksprodukter til konsum av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse. To kompetente myndigheter, samt tretten kontrollorgan er inkludert for Japan.

Videre har et kontrollorgan i Australia gjennomgått en omstrukturering og endret navn.

Merknader

Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (någjeldende økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet. Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

  Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 471/2010
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32010R0471

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2010
Frist returnering standardskjema: 05.07.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 01.09.2010
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen