Vet - kjæledyr, bier og humler

Kommisjonsvedtak (EU) 2010/270 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til Rådsdirektiv 92/65/EØF som angår standard helsesertifikat for dyr fra virksomheter og for bier og humler...

Commission Decision 2010/270 of 6 May 2010 amending Parts 1 and 2 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and for bees and bumble bees...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer helsesertifikatet for privat innførsel ("ikke-kommersiell transport") av hund, katt og ilder hvor det totale antallet innførte dyr overstiger 5. Ved ikke-kommersiell transport innen EØS-området av mer enn 5 dyr skal vilkårene i direktiv 92/65/EØF leggestil grunn for krav og kontroller. Ved innførsel av mindre enn 5 dyr per innførsel, gjelder bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2003/998. Maksimumsgrensen for tillatt antall dyr per innførsel på 5 dyr, som tidligere bare gjaldt privat innførsel fra godkjente tredjestater listet i vedlegg II, del C, skal nå også gjelde ved privat innførsel fra annen medlemsstat og innførsel fra de europeiske statene som er listet i vedlegg II, del B, seksjon 2 (Andorra, Sveits, Island, Lichtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten). Fra nå av vil det maksimum kunne innføres til sammen 5 dyr (hund, katt og ilder) per privat innførsel hvis innførselen (transporten) skal kontrolleres etter kjæledyrforordningen. Hvis det er mer enn 5 dyr, skal den private innføselen kontrolleres etter vilkårene for kommersiell innførsel. 

Endringene i helsesertifikatet vil sikre enhetlige vilkår i hele EØS-området ved privat innførsel av mer enn 5 kjæledyr (hund, katt og ilder) per innførsel.

Rettsakten endrer også helsesertifikatet for samhandel med levende bier og humler når det gjelder krav til at området forsendelsen kommer fra skal være fritt for lukket yngelråte (American foulbrood). Unntaket gjelder kun for humler og kun i de tilfeller hvor humlene er avlet i miljøsikre anlegg som er godkjent og under oppsyn av kompetent myndighet.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringene antaes ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller andre rettsakten berører.

Det har tidligere forekommet mye ulovlig handel, særlig med hunder, under dekke av at det har vært privat innførsel. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)2624
Rettsaktnr.: 2010/0270/EF
Basis rettsaktnr.: 1992/0065/EØF
Celexnr.: 32010D0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2010
Frist returnering standardskjema: 23.06.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen