Vet - max 5 kjæledyr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 av 6. mai 2010 om gennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 hva gjelder det maksimale antall kjæledyr av bestemte arter som kan transporteres ikke-kommersielt ...

Commission Regulation (EU) No 388/2010 of 6 May 2010 implementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum number of pet animals of certain species that may be the subject of non-commercial movement...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten implementerer forordning (EF) nr. 998/2003 (kjæledyrforordningen) om det maksimale antall hunder, katter eller ilder man innen EØS-området kan innføre privat ("ikke-kommersiell transport"). Antall innførte dyr kan heretter tilsammen ikke overstige 5 per privat innførsel. Det samme skal gjelde ved privat innførsel fra de europeiske statene som er listet i vedlegg II, del B, seksjon 2 (Andorra, Sveits, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten). Tidligere gjaldt dette "taket" på 5 dyr kun ved privat innførsel fra andre stater enn de som er nevnt foran.  

Fra nå av vil det maksimalt kunne innføres til sammen 5 dyr (hund, katt og ilder) per privat innførsel hvis innførselen (transporten) skal kontrolleres etter kjæledyrforordningen. Hvis det er mer enn 5 dyr, skal den private innførselen kontrolleres etter samme vilkår som for kommersiell innførsel, dvs. etter direktiv 92/65/EØF. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Endringen antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller andre rettsakten berører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0388/2010
Basis rettsaktnr.: 0998/2003
Celexnr.: 32010R0388

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2010
Frist returnering standardskjema: 23.06.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen