Vet- Import fjørfeprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 332/2010 av 22. april 2010 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 om tilføyelse av Israel på listen over tredjestater, områder, soner og segmenter. ...

Commission Regulation (EU) No 332/2010 of 22 April 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Israel in the list of third countries, territories, zones or compartments....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder restriksjoner for import av følgende produkter fra visse områder i Israel: 

  1. Avls- og bruksfjørfe/ Avls- og bruksstrutsefugl
  2. Daggamle kyllinger/ Daggamle kyllinger av strutsefugl
  3. Rugeegg av fjørfe/ Rugeegg av strutsefugl
  4. Slaktefjørfe og fjørfe til utsetting som fuglevilt, unntatt strutsefugl
  5. Kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt

Israel har rapportert til Kommisjonen om et utbrudd av høypatogent aviær influensa virus (H5N1) fra områder i Israel, og det er innført restriksjoner på eksport av fjørfeproduktene nevnt ovenfor. Veterinærmyndighetene har gjennomført sanering og bekjempelsestiltak i de aktuelle områdene. Samtidig gjennomføres det overvåkning av sykdommen i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 798/2008.  På bakgrunn av den nåværende epidemiologiske sitasjonen og evaluering av myndighetens bekjempelsestiltak åpner Kommisjonen nå for å lempe på importrestriksjonene. Imidlertid er det forbudt å importere fjørfeprodukter som er produsert i restriksjonsområdene i perioden 26. januar 2010 til 1. mai 2010.

Merknader

Rettsakten er implementert ved forskrift 29. april 2009 om endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Etter matloven § 23 tredje ledd kan tidsbegrensede forskrifter unntas for høring og kunngjøres særskilt.

Det forventes at endringene hovedsakelig får administrative konsekvenser. For importører betyr forskriftendringen at det er forbudt å importere produkter fra restriksjonsområdene som er produsert i perioden 26. januar 2010 til 1. mai 2010. Det antas at dette ikke har stor praktisk betydning, da det er beskjeden import av fjørfeprodukter fra Israel. Ved import av fjørfe og fjørfeprodukter til Norge, benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). For dyr og miljø vil det ikke være endringer. Offentlig resursbruk, i forbindelse med selve implementeringen, vil være marginalt.

Det er per dags dato ingen rutiner for hvordan forordninger etter forenklet prosedyre skal oversettes til norsk og forordningene legges derfor ved på dansk. Henvisningsforskriftene kan bli vanskeligere å forstå for brukeren når forordningen ikke er på norsk. Det er forsøkt å gjøre forskriften lettere tilgjengelig ved å legge ved en oppdatert tredjelandsliste.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenkelt prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP), men tas til orientering.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten må notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0332/2010
Celexnr.: 32010R0332

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen