EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU av 25. februar 2010 om tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling av vedlegget til Europaparlaments og rådsdirektiv 2002/95/EF...

Commission Decision of 25 February 2010 amending for the purposes of adapting to scientific and technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbelsutning 2010/122/EU ble vedtatt 25. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 14/2011.

Sammendrag av innhold

Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF som trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

I henhold til direktiv 2002/95/EF pålegges Kommisjonen å foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse listen (vedlegget) over de bruksområder som er unntatt fra kravene i direktivets artikkel 4.1 til den vitenskapelige og tekniske utvikling. Det har foreløpig ikke vist seg teknisk eller praktisk mulig å erstatte stoffet kadmium i fargekonverterende lysdioder med II-VI-halvledere uten at ytelsen reduseres kraftig. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU unntas disse materialene og komponentene foreløpig fra forbudet mot kadmium i ee-produkter. Imidlertid forskes det på kadmiumfri teknologi og erstatninger bør være tilgjengelig om fire til fem år.

I vedlegget til direktiv 2002/95/EF innsettes følgende punkt 39:

39. Kadmium i fargekonverterende II-VI-lysdioder (< 10 µg Cd pr. mm2 lysemitterende areal) til bruk i halvlederbaserte belysnings- og displaysystemer inntil 1. juli 2014.

Merknader

Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU er foretatt ved endring i produktforskriften.

Forslag til unntak fra de generelle forbudene legges frem gjennom høringer (stakeholder consultations). Klima- og forurensningsdirektoratet informerer om, og legger ut disse stakeholder konsultasjonene på sine hjemmesider - www.klif.no - slik at berørte parter kan uttale seg og gi innspill.

Norge deltar aktivt i arbeidet i EU på dette området, herunder med faglige innspill og deltakelse på møter og er ellers i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0122/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF
Celexnr.: 32010D0122

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2010
Frist returnering standardskjema: 22.04.2010
Dato returnert standardskjema: 20.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 17.02.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.03.2011

Lenker

Til toppen