Auksjoneringsforordningen

Kommisjonsforordning om auksjonering av klimakvoter under direktiv 2003/87/EF...

Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Climate Change Committee, som ble etablert under kvotedirektivet (2003/87/EF), vedtok 14. juli 2010 en auksjonsforordning for salg av klimakvoter (EUA) i EU-ETS i post-2012 perioden. Rettsakten trådte i kraft 12. november 2010. Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom henvisningsbestemmelsen i klimakvoteforskriften § 8-1.

Sammendrag av innhold

Ifølge Direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordeling av utslippskvoter. Ifølge paragraf 4 i artikkel 10 skal Kommisjonen vedta en regulering på: tidspunkt, administrasjon og andre aspekter ved auksjonering for å sikre at den skjer på en åpen, transparent og ikke-diskriminerende måte. Det er videre uttalt at auksjonen skal designes slik at kvotepliktige installasjoner, inkl. SMBs, har full, rettferdig og lik tilgang, og at alle deltakere har tilgang til samme informasjon på samme tid, at auksjonen skjer på en kostnadseffektiv måte uten unødvendige administrative kostnader, og at tilgang til kvoter sikres for små utslippere.14. juli 2010 la Kommisjonen fram rettsakten. Rettsakten ble formelt godkjent 12. november 2010. Det skal etableres en felles auksjonsplattform, samtidig som medlemsland kan velge å etablere egne plattformer ("opt-out platforms"). Disse auksjonsplattformene skal utformes på samme måte som fellesplattformen. Tyskland, Polen og Storbritannia har valgt å etablere egne plattformer. - For fellesplattformen er det lagt opp til at auksjonene skal spres jevnt over året, med minst én auksjon i uken og med samme volum i hver auksjon. Jevnlige auksjoner antas å begrense eventuelle negative virkninger på andrehåndsmarkedet. - Kvotene skal selges spot eller som 5-dagers futures. - Volumet i hver auksjon skal være på mellom 10 og 20 mill tonn. Dette gjelder for alle plattformene. Dersom total kvotemengde er mindre enn 10 mill. tonn må totalt volum selges i én auksjon pr år.- Hvert land skal utevne en "auctioneer" som skal være ansvarlig for å gjennomføre auksjonene på vegne av medlemslandet. - Det skal utarbeides en auksjonskalender for ett år av gangen, og den skal være samordnet mellom plattformene.- En kontrollør (auction monitor) skal overvåke auksjonene (på alle plattformene). Kostnadene knyttet til denne kontrollen var i utgangspunktet tenkt fordelt likt på alle auksjonsplattformene.- Offentlig anbud skal benyttes både for fellesplattformen og for de nasjonale plattformene. Kommisjonene er nå i ferd med å utarbeide anbudsdokument for den felles plattformen og for auction monitor. - Auksjonsplattformen som velges må være knyttet til minst ett clearing-/oppgjørssystem. Avtalen med den felles auksjonsplattformen skal gjelde for en periode opp til fem år, mens avtalen for opt-out plattformen kan gjelde for tre år, men med mulighet forforlengelse i ytterligere to år.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i det reviderte kvotedirektivet 2009/29/EF, jfr. direktiv 2003/87/EF, jfr. EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget behandlet rettsakten ved skriftlig prosedyre og fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)XXX
Rettsaktnr.: 1031/2010
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32010R1031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2010
Frist returnering standardskjema: 13.01.2011
Dato returnert standardskjema: 19.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.12.2011
Høringsfrist: 12.02.2012
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.09.2012

Lenker