Biocider - spinosad/18

Kommisjonsdirektiv 2010/72/EU av 4. november 2010 om endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om inkludering av spinosad som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2010/72/EU of 4 November 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include spinosad as an active substance in annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2010/72/EU ble vedtatt 4. november 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 33/2011.

Sammendrag av innhold

Gjennom biociddirektivet - 98/8/EF - ble det innført regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for innføring av regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av aktive stoffer og produkter, som er basert på grundige og omfattende vurderinger, bidrar til økt beskyttelse av miljø og helse. Ved forordning (EF) nr. 1451/2007 er det etablert en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/72/EU godkjennes stoffet spinosad til bruk i produkter i produktgruppe 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Stoffet spinosad inkluderes dermed i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Det er imdlertid knyttet strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder spinosad.

Når medlemsstatene vurderer søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av miljøet og befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og som kan utsettes for produktet. Videre skal det legges vekt på de bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

• Produkter godkjent til sprøyting av profesjonelle brukere må kun benyttes med bruk av personlig verneutstyr med mindre eksponeringen kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte.

• For produkter som inneholder spinosad og som kan etterlate restkonsentrasjoner i næringsmidler, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette nye og/eller endre eksisterende maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 og/eller forordning (EF) nr. 396/2005. Det skal videre sikres at gjeldene maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader

Biociddirektivet (98/8/EF) og senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 8. oktober 2010 for å gjennomføre flere nye rettsakter på området. Direktiv 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/72/EF inkluderes det aktivet stoffet spinosad i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Spinosad kan dermed benyttes i produkter i produktgruppe 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenning av produkter som inneholder spinosad er imidlertid omfattet av strenge og spesifikke betingelser.

Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Det blir også et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Gjennomføring av direktiv 2010/72/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av direktiv 98/8/EF i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Gjennomføring av rettsakten vurderes til å ikke medføre betydelige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Høringsdokumenter for forslag til endringsforskrifter legges ut/publiseres på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av regelverket for biocider og biocidprodukter ved deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Se Beskrivelse/Merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0072/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32010L0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2010
Frist returnering standardskjema: 27.12.2010
Dato returnert standardskjema: 13.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen