EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU av 24. september 2010, inkludert corrigendum av 29. september 2010, om tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling av vedlegget til Europaparlaments og rådsdirektiv 2002/95/EF ...

Commission Decision 2010/571/EU of 24 September 2010, including corrigenda of 29 September 2010, amending for the purpose of adapting to scientific and technical progress the annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU ble fastsatt 24. september 2010 og publisert i OJ 25. september 2010. Et corrigendum til rettsakten ble publisert i OJ 29. september 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011.

Sammendrag av innhold

Gjennom direktiv 2002/95/EF forbys bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Vedlegg til direktiv 2002/95/EF inneholder en liste over unntak fra forbudet. Unntakene tas opp til revisjon sett i lys av teknisk og vitenskapelig utvikling på området. Gjennomgangen av unntakene viser at for visse spesifikke bruksområder for de aktuelle stoffene er det ennå ikke funnet tilfredsstillende alternativer slik at unntak foreløpig opprettholdes. For de anvendelsesområdene hvor det finnes alternativer, oppheves unntakene. Videre viser revisjonen at for enkelte bruksområder kan innholdet av den/de aktuelle stoffene reduseres, dette skal også nedfelles i den/de aktuelle unntakene. På bakgrunn av revisjonen er det behov for omfattende endringer i vedlegget til direktiv 2002/95/EF.

På grunn av de omfattende endringene, og av hensyn til forståelighet/klarhet i regelverket, erstattes hele vedlegget til direktiv 2002/95/EF. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU innføres det nye, reviderte vedlegget til direktiv 2002/95/EF. Et corrigendum til rettsakten ble publisert 29. september 2010 i OJ 254. 

Merknader

Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført i forskrift nr. 922 av 1. juni 2004 om begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU vil medføre behov for endringer i produktforskriften. Ved gjennomføring av rettsakten blir det viktig å ta inn endringene i corrigendum slik at vi også får et riktig og oppdatert regelverk på området.

Det er positivt at det er foretatt en gjennomgang av unntakene, og at det nå er mulig å oppheve enkelte unntak og også å redusere innholdet av stoff i visse bruksområder. Endringene er positive i forhold til helse og miljø, og også viktig i forhold til gjennomføring av intensjonen med regelverket, dvs at unntak skal utgå. For både berørt industri og aktuelle myndigheter synes det rasjonelt at hele vedlegget erstattes med et oppdatert samlet vedlegg, noe som gjør regelverket enklere og klarere å forholde seg til.

Forslag til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet  - www.klif.no Norge deltar aktivt i arbeidet som pågår i EU på dette området, herunder med faglige innspill og deltakelse på møter og er ellers i kontakt med berørte parter. Rettsakten anses ikke å ha omfattende økonomiske eller administrative konsekvenser. Det vil innebære tilsvarende forpliktelser og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0571/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF
Celexnr.: 32010D0571

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2010
Frist returnering standardskjema: 27.12.2010
Dato returnert standardskjema: 03.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker