ENISA - forlengelse av eksisterende mandat

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 580/2011 av 8. juni 2011 som endrer endrer forordning (EF) nr. 460/2004 om etablering av det Europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) når det gjelder dets funksjonsperiode...

Regulation of the EP and the Council amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing European Network and Information Security Agency as regards its duration...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2010

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet / Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 8. juni 2011. Beslutningen ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen av EØS-komiteen den 28. september 2012, ikrafttredelse 29. september 2012. Forskrift om endring av ekomforskriften § 8-7 fastsatt 29. november 2012.

Sammendrag av innhold

Formålet med denne forordningen er å forlenge ENISAs eksisterende mandat med 18 måneder. Bakgrunnen er at Kommisjonen ønsker god tid i prosessen med å få på plass forordningen som utvider ENISAs mandat (se eget EØS-notat om dette). 

ENISA ble etablert i 2004 for en periode på fem år. Formålet med byrået var å sikre et høyt og effektivt nivå på nett-og informasjonssikkerheten (NIS) i fellesskapet, å fremme en kultur for nett- og informasjonssikkerhet til beste for borgere, forbrukere, private virksomheter og offentlig sektor i EU. Byrået skulle bidra til et velfungerende marked. I juni 2008 ble ENISAs mandat forlenget til mars 2012. I september 2010 fremmet Kommisjonen et forslag til utvidelse av ENISAs mandat. For å sikre tilstrekkelig tid til debatt om forslaget til utvidelse og endring av ENISAs mandat, og for å unngå et juridisk vakum dersom det nye mandatet ikke er vedtatt før det eksisterende mandatet går ut, mener Kommisjonen det er nødvendig å forlenge ENISAs eksisterende mandat. Kommisjonen foreslår derfor at ENISAs eksisterende mandat forlenges med 18 måneder til september 2013.

Merknader

Siden rettsakten er en forordning vil implementering i norsk rett kreve en mindre endring i ekomforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen om å forlenge ENISAs eksisterende mandat til september 2013 vurderes som hensiktsmessig. Det er viktig å sikre tid til en grundig debatt om hvilken rolle byrået skal ha i EUs NIS-arbeid i fremtiden.

Også fra norsk ståsted er det viktig med en god debatt om NIS-aktiviteter i EU. Nett- og informasjonssikkerhet er grenseoverskridende i seg selv og norsk deltakelse i ENISA anses som viktig. Norge deltar i ENISA på lik linje med medlemsstatene, med unntak av at vi kun har observatørstatus i byråets styre.

Konklusjon

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)0274
Rettsaktnr.: 580/2011
Basis rettsaktnr.: 460/2004
Celexnr.: 32011R0580

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2011
Frist returnering standardskjema: 08.08.2011
Dato returnert standardskjema: 14.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 171/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 29.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.04.2012

Lenker