Merkekrav - fryste animalske næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2012 av 11. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder krav til merking av fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse til humant konsum...

Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements applicable to frozen food of animal origin intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 11. januar 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

1.1  Endring av forordning (EF) nr. 853/2004

Rettsakten medfører endring av forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg II ved et nytt avsnitt IV "Krav til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse".

Bestemmelsene i rettsakten fastsetter krav til driftsansvarlig for næringsmiddelforetak når det gjelder dokumentasjon av produksjonsdato og dato for frysing (dersom denne er en annen enn produksjonsdato). I tilfeller hvor næringsmidler fremstilles av råvarer med ulike produksjons- og frysedatoer, skal den eldste datoen dokumenteres.

Inntil næringsmidlene er endelig merket i henhold til direktiv 2000/13/EF eller blir anvendt til ytterligere foredling skal næringsmiddelprodusenter sikre at informasjon om produksjonsdato og dato for frysing er tilgjengelig for næringsmiddelprodusent som mottar leveranser, og for kompetent myndighet ved forespørsel.

1.2  Bakgrunn og formål

Etter ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 853/2004 har man erfart vanskeligheter rundt lagring av næringsmidler av animalsk opprinnelse, særlig i forhold til estimering av holdbarhet. Ved å angi dato for produksjon eller frysing er det kommisjonens mening at næringsmiddelprodusenter lettere vil kunne avgjøre holdbarhet og i hvilken grad næringsmidlene er egnet som menneskeføde. Kommisjonen er videre av den mening at mer detaljert regulering er påkrevd hva angår produksjon, frysing og holdbarhet ved hvert enkelt produksjonsledd før endelig salg til forbruker.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten vil medføre endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser: Endringen antas ikke å medføre økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Administrativt kan det tenkes at lettere tilgang på informasjon tidlig i produksjonskjeden vil ha en positiv virkning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 16/2012
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32012R0016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2012
Frist returnering standardskjema: 27.02.2012
Dato returnert standardskjema: 14.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2012
Høringsfrist: 01.06.2012
Frist for gjennomføring: 16.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker