Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - forsøk partistørrelse

Kommisjonsbeslutning 2010/667/EU av 4. november 2010 om endring av kommisjonsbeslutning av 2007/66/EF hva gjelder et tidsbegrenset forsøk vedrørende forhøyet maksimumsvekt på et parti av visse fôrvekster i henhold til direktiv 66/401/EØF...

Commission Decision 2010/667/EU of 4 November 2010 amending Decision 2007/66/EC on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsbeslutning 2007/66/EF slik at gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk forlenges fram til 1. januar 2014. Forsøket skulle opprinnelig vare fram til juni 2012. I forsøksperioden tillates en maksimum partivekt på 25 tonn for enkelte arter. I henhold til direktiv 66/401/EØF er den øvre grensen for vekten av et såvareparti av disse artene satt til 10 tonn.  Forutsetningen for et slikt forsøk er bl.a. at såvarevirksomhetene som benytter seg av økte partivekter, innarbeider særlige prosedyrer i sitt kvalitetssystem, og at man deltar i de felles prøvetakings- og analyseopplegg som skal gjennomføres for å dokumentere resultatene. Det enkelte medlemsland avgjør selv om det vil delta i forsøket. Medlemsland som deltar i forsøket, skal avlegge årlig rapport til Kommisjonen.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Bakgrunnen for forsøket er ønsket om å kunne drive en mer rasjonell og kostnadseffektiv produksjon av såvarer. Ved å kunne benytte større partier vil kostnader ved bl.a. varehåndtering og analyser kunne reduseres. Med de store sammenhengende kontraktarealer for frøproduksjon som finnes i en del EU-land, høstes det langt større råvarepartier enn dagens partivektbegrensning legger opp til. Det vil imidlertid i slike større såvarepartier kunne være betydelige problemer med tilstrekkelig homogenitet iht. gjeldende kvalitetskrav (renhet, spiring), og det er derfor nødvendig å gjennomføre forsøk for å kunne dokumentere hvorvidt kvalitetskravene kan oppfylles i disse partiene. Norsk såvareproduksjon baseres naturlig nok på relativt små arealer, og det vil sjelden oppnås partier over 10 tonn. Det kan imidlertid være mulig i visse tilfeller, f.eks. for timotei. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. Norge har hittil ikke deltatt i forsøket og det er også svært lite sannsynlig at Norge vil gjøre det i tida fram til 2014. Rettsakten får derfor trolig ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omrsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/667/EF
Basis rettsaktnr.: 1966/0401/EØF
Celexnr.: 32010D0667

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2010
Frist returnering standardskjema: 24.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 065/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen