Typegodkjenning traktor:endringsbestemmelser

Kommisjonsdirektiv 2010/62/EU av 8. september 2010 som endrer rådsdirektiv 80/720/EØF og 86/297/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, 2009/60/EF og 2009/144/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer for å tilpasse deres tekniske bestemmelser ...

Commission Directive 2010/62/EU of 8 September 2010 amending, for the purpose of adapting their technical provisions, Council Directives 80/720/EEC and 86/297/EEC and Directives 2003/37/EC, 2009/60/EC and 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council relating...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 8. september 2010 og skal anvendes i EU fra 29 september 2011.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/62/EU endrer direktiv 80/720/EØF, 86/297/EØF samt Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, 2009/60/EF og 2009/144/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer. Dette for å tilpasse rettsaktenes krav til den tekniske utviklingen, og for å øke sikkerheten og bidra til en harmonisering av det indre marked ved å skape felles regler om kraftuttak foran på traktor. Herunder skal kravene til frisoner og dimensjoner av kraftuttakets beskyttelsesskjerm i direktiv 86/297/EØF endres, for å oppnå harmonisering på verdensplan slik at konkurransedyktigheten for fabrikantene i EU/EØS forbedres. Det er videre foretatt enderinger i direktiv 86/297/EF ved at det for krav til kraftuttak henvises til ISO 200-I: 2004 og Technical Corrigendum I: 2001, ISO 500-2:2004 og ISO 8759-1:1998. Disse inneholder globalt anerkjente krav for kraftuttak for alle traktorer som er omfattet av direktiv 2007/37/EF.

Den tekniske utvikling muliggjør nå gjennomføring av en fullstendig typegodkjenning for traktorer av klasse T4.3 (traktorer med lav frihøyde), som definert i direktiv 2003/37/EF. Direktivet endrer derfor ovennevnte direktiv også for å ta bedre hensyn til de særlige egenskaper ved traktorer med lav frihøyde.

Direktiv 2003/37/EF skal videre endres for å ta høyde for anvendelsen av direktiv 86/297/EØF på traktorklasse T5, samt for å ta høyde for anvendelsen av direktiv 2009/60/EF og direktiv 80/720/EØF på traktorer av klasse T4.3.

Vurdering

Norge stiller seg positivt til direktivet ettersom dette vil bedre sikkerheten for brukere av traktor. Direktivet vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskrift.

Direktivet er akseptabelt og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/62/EU
Basis rettsaktnr.: 1980/720/EØF
Celexnr.: 32010L0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.09.2010
Frist returnering standardskjema: 25.10.2010
Dato returnert standardskjema: 02.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen