Typegodkjenning traktorer:endringsbestemmelser

Kommisjonsdirektiv 2010/22/EU av 15. mars 2010 om endring, for tilpasning til den tekniske utvikling, av Rådsdirektiv 80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF og 87/402/EØF samt Europaparlamentets og Rådsdirektiv 2000/25/EF og 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer ...

Commission Directive 2010/22/EU of 15 March 2010 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 80/720/EEC, 86/298/EEC, 86/415/EEC and 87/402/EEC and Directives 2000/25/EC and 2003/37/EC of the European Parliament and of the Coun...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 15. mars 2010 og skal anvendes i EU fra 1. mai 2011.

Direktiv 2010/22/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte den 10 februar 2012, ved komitebeslutning 8/2012. Rettsakten er implementert i vedlegg I til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 16 februar 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2010/22/EU endrer nedenfor nevnte særdirektiver samt direktiv 2000/25/EF og 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer. Formålet med endringene er å tilpasse direktivene til den tekniske utviklingen, forbedre sikkerheten på traktorer samt å få direktivenes krav i samsvar med bestemmelsene i OECD sine regulativer for traktor.  Følgende endringer er foretatt:

  • I direktiv 80/720/EØF er det presisert hvilke vinduer som kan betraktes som nødutgang.
  • I drektiv 86/415/EØF er det presisert sikkerhetskravene når det gjelder kraftuttakets utvendige betjeningsanordninger.
  • I direktiv 86/415/EØF bør symbolene i ISO- standard 3767-1:1996 og 3767-2:1996 tillates som symboler for betjeningsanordningene, for å få EUs krav i samsvar med de internasjonale standarder for jord- og skogbrukstraktorers betjeningsanordninger.
  • I direktiv 2000/25/EF bør de nye grenseverdiene spesifiseres (IIIA, IIIB og IV), som innføres ved direktiv 2005/13/EF.
  • I direktiv 2003/37/EF bør enkelte punkter i opplysningsskjemaene tydeliggjøres, av klarhetshensyn. 
  • I direktiv 2003/37/EF, 86/298/EØF og 87/402/EØF må henvisningene til OECD-regulativene oppdateres, da OECD-Rådets beslutning C(2005) 1  ble endret ved OECD-Rådets beslutning i oktober 2008. Av rettssikkerhetshensyn er det nødvendig å innføre de relevante tekster fra OECD-dokumentene i direktivene.

Vurdering

Direktivets endringer innebærer en forbedring i forhold sikkerhet og miljø. Direktivet innebærer videre at  særdirektivene og direktiv 2003/37/EF blir i samsvar med OECD sine bestemmelser for traktor.

Direktivet vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Herunder må kjøretøyforskriftens vedlegg I endres i tråd med implementering av direktivet.

Norge stiller seg positiv til direktivet, som anses relevant og akseptabelt etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/22/EU
Basis rettsaktnr.: 1980/720/EØF
Celexnr.: 32010L0022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2010
Frist returnering standardskjema: 14.06.2010
Dato returnert standardskjema: 06.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 16.02.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.12.2012

Lenker

Til toppen