Vet - Kjæledyr helsesertifikat

Kommisjonsvedtak 2010/684/EU av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til Rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder standard helsesertifikat for dyr fra besetninger...

Commission Decision 2010/684/EU of 10 November 2010 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer del I av vedlegg E (helsesertifikatet) i direktiv 92/65/EØS som gjelder for kjæledyr (pets) som kommer fra besetninger, inkludert hund, katt og ilder. Bakgrunnen for vedtaket er at Kommisjonens har sett behovet for å gjøre det lettere for private eiere å ta med seg mer enn 5 kjæledyr over landegrensene, når formålet med transporten åpenbart ikke er kommersielt, men privat, for eks. i forbindelse med konkurranser/utstillinger osv.

Etter forordning (EF) nr. 388/2010 skal import av mer enn 5 hunder, katter eller ildere, alltid ansees som kommersiell, også når den skjer i fra andre EU-land. Denne ordningen ble innført for å unngå at kommersiell import feilaktig blir oppgitt å være privat import (transport).  I dette vedtaket endres direktiv 92/65/EF slik at helsesertifikatet for hund, katt og ilder som er kjæledyr gis en gyldighetstid på opp til 4 måneder (eller så lenge som rabiesvaksinasjonen er gyldig) og det er ikke nødvendig å angi noen mottaker i sertifikatet. - Dyrene kan fritt reise omkring i EU opp til 4 måneder for så å returnere til avsenderlandet. Sertifikatet skal være undertegnet av offentlig veterinær (som der og da vurderer om dette er en kommersiell import eller privat transport).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Endringene antas ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)7640
Rettsaktnr.: 2010/684/EF
Basis rettsaktnr.: 1992/65/EØF
Celexnr.: 32010D0684

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2010
Frist returnering standardskjema: 24.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 062/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2011
Høringsfrist: 01.03.2011
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen