Retningslinjer - risikokapital, eksportkreditt

Forlengelse og modifikasjon av retningslinjer om kortsiktig eksportkredittforsikring og risikokapital...

Revision of State Aid Guidelines - Short-term export credit insurance - State aid to promote risk capital investments...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2010

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ESA har vedtatt disse endringene, jf. vedtak i ESA i desember 2010.

Kommisjonen avholdt et møte 26. oktober der FAD var representert. På møtet ble midlertidige retningslinjer jf. finanskrisen, kortsiktig eksportkredittforsikring og risikokapitalretningslinjene behandlet. Disse regelverkene brukes ikke i utstrakt grad i Norge iht. FADs oversikt, NHD og til dels FIN har iht. vår oversikt støtteordningen som berøres av disse regelverkene. Gitt den korte tidsfristen og FADs vurdering av at dette ikke er regelverk som berører flere departement, ble det lagt opp til skriftlig behandling av dette i spesialutvalget.

Retningslinjer jf. finanskrisen utløp 31. desember 2010, det samme gjelder retningslinjene om kortsiktig eksportkredittforsikring. Risikokapitalretningslinjene gjelder frem til 31. desember 2013.

Sammendrag av innhold

Tre kapitler av ESAs retningslinjer om offentlig støtte er forlenget og noe modifisert. Dette er retningslinjene om støtte til realøkonomien som en konsekvens av finanskrisen (se eget EØS-notat), retningslinjene om støtte i form av risikokapital og retningslinjene om kortsiktig eksportkredittforsikring.

Merknader

1. Forlengelse av de midlertidige retningslinjene om støtte til realøkonomien ifb. finanskrisen

ESA har vedtatt en forlengelse av de midlertidige retningslinjene som tillater økt støtte til bedrifter på bakgrunn av utfordringer disse har møtt/møter i finanskrisen i Europa. Nye retningslinjer gjelder ut 2011. Se eget EØS-notat.

2. Forlengelse av retningslinjene om kortsiktig eksportkredittforsikring

ESA har vedtatt en forlengelse av retningslinjene om kortsiktig eksportkredittforsikring i to år, dvs til 31. desember 2012. Denne Communication fra 1997, forlenget en del ganger, er tatt inn i ESAs retningslinjer om offentlig støtte Part V: Specific Aid Instruments - Short-term export-credit insurance. De midlertidige mulighetene til å gi kortsiktig eksportkredittforsikring som følger av de midlertidige retningslinjene relatert til finanskrisen (jf. ESAs retningslinjer Part VIII Temporary rules regarding the financial crisis - Temporary Framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis kapittel 5.1 Short-term export-credit insurance) videreføres også ett år jf. punkt 1.   

3. Vurdering av retningslinjene om støtte i form av risikokapital

Retningslinjene om støtte i form av risikokapital gjelder til 31. desember 2013, men det legges opp til en vurdering av regelverkene i 2010. Etter vedtakelsen av retningslinjene i 2006 har det alminnelige gruppeunntaket (jf. forskrift av 14. november 2008 § 1) blitt vedtatt og det åpnes også der for støtte i form av risikokapital jf. artiklene 28 og 29. De midlertidige retningslinjene relatert til finanskrisen har også bestemmelser om tildeling av støtte i form av risikokapital, med til dels mindre strenge krav enn disse ordinære retningslinjene, jf. ESAs tidligere retningslinjer Part VIII Temporary rules regarding the financial crisis - Temporary Framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis kapittel 4.6 Risk capital measures.  

Kommisjonen har vurdert risikokapitalretningslinjene, bl.a. om de midlertidige reglene på dette området bør gjøres permanente. Norge ble invitert til å kommentere dette regelverket. Kommisjonen og deretter ESA endret risikokapitalretningslinjene ved å heve taket fra 1,5 millioner euro til 2,5 millioner euro for hvor mye som kan gis til SMB’er (som er én av de midlertidige bestemmelsene som følger av de midlertidige retningslinjene relatert til finanskrisen jf. kapittel 4.6 som vist til ovenfor).  De andre midlertidige muligheten til å akseptere mindre andel privat kapital når det gis risikokapital som også fulgte av de midlertidige retningslinjene (jf. kapittel 4.6 som vist til ovenfor) ble ikke videreført i de midlertidige reglene eller i risikokapitalretningslinjene.  

Lenke til ESAs reviderte retningslinjer her: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---State-aid-to-promote-risk-capital-investments-in-small-and-medium-sized-enterprises.pdf 

Sakkyndige instansers merknader

Saken ble behandlet skriftlig i spesialutvalget for offentlig støtte.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen