Kommisjonsbeslutning 2010/187/EF 25. mars 2010 om autorisasjon av medlemsstatene til å vedta visse unntak i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods...

Kommisjonsbeslutning 2010/187/EF 25. mars 2010 om autorisasjon av medlemsstatene til å vedta visse unntak i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods...

Commission Decision 2010/187/EU (inland transport of dangerous goods)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4), gir medlemsstatene anledning til å melde inn nærmere bestemte unntak fra direktivet.  Direktiv 2008/68/EF vedlegg I del I.3, vedlegg II, avsnitt II.3 og vedlegg III, avsnitt III.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak.  Disse listene skal etter Kommisjonsbeslutningen oppdateres for å inkludere nye nasjonale unntak. For enkelhets skyld erstattes de aktuelle kapitlene i sin helhet, og direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med dette.
Medlemsstatene oppført i vedlegget til Kommisjonsbeslutningen artikkel 1 er autorisert til å gjennomføre unntakene på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland.  I artikkel 2 er vedlegg I del I.3, vedlegg II, del II.3 og vedlegg III, del III.3 til direktiv 2008/68/EF endret i samsvar med vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2010/187/EF.   

Vurdering

Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Kommisjonsbeslutningen er rettet til medlemsstatene og krever ingen endringer i forskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)1610
Rettsaktnr.: 2010/187/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2010
Frist returnering standardskjema: 11.05.2010
Dato returnert standardskjema: 12.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker