Vet- Revisjon av landlister

Kommisjonsvedtak 2010/391/EU av 8. juli 2010 om endring av vedleggene til vedtak 93/52/EØF når det gjelder å inkludere Litauen og regionen Molise i Italia på listen over medlemsstater og regioner i disse som er frie for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedleggene til vedtak 2003/467/E...

Commission Decision 2010/391/EU of 8 July 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Lithuania and the region of Molise in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of cert...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.09.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II i vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis: Litauen og regionen Molise i Italia oppfyller nå kravene til fristatus iht. direktiv 91/68/EØF og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedlegg I, II og III i vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: Flere provinser og regioner i Italia oppfyller nå kravene til fristatus iht. direktiv 64/432/EØF for en av disse sykdommene, og erklæres derfor frie for den aktuelle sykdom.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk. Land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0391/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0391

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2010
Frist returnering standardskjema: 27.08.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen