Krise- og omstruktureringsretningslinjene

Revisjon av krise- og omstruktureringsretningslinjene...

Revision of the Guidelines on State Aid for Rescuing and Restructuring Firms in Difficulty...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2011

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte ble vedtatt i 1999 med gyldighet frem til 2009. De ble senere forlenget frem til november 2012. I lys av Kommisjonens beslutning om å gjennomføre en omfattende modernisering av støttereglene har Kommisjonen nylig foreslått en ytterligere forlengelse av de eksisterende retningslinjene på ubestemt tid, frem til nye retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte er vedtatt (Se retningslinjene: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---Aid-for-rescuing-and-restructuring-firms-in-difficulty.pdf).

Kommisjonen har satt i gang en evaluering av de eksisterende retningslinjene. Kommisjonen sendte i desember 2010 ut et spørreskjema til medlemsstatene med spørsmål knyttet til statenes erfaringer med retningslinjene den senere tiden, særlig i lys av den økonomiske og finansielle krisen de siste årene. Norge sendte innspill til Kommisjonen 2. februar 2011. Se spørreskjema og innspill fra statene: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_restructuring_aid/index.html.

Sammendrag av innhold

Retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte regulerer når det offentlige kan yte støtte til foretak som på grunn av økonomiske vanskeligheter med overveiende sannsynlighet må innstille sin virksomhet på kort eller mellomlang sikt. Støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter anses for å ha en sterkt konkurransevridende effekt, men kan av sosiale- og regionalpolitiske hensyn likevel rettferdiggjøres i visse tilfeller. Vilkårene for å tildele krise- og omstruktureringsstøtte er strenge.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen