Modell for typesamsvarserklæring

Forordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om en modell for samsvarserklæring med en tillatt type jernbanekjøretøy...

Commission Regulation (EU) No 201/2011 of 1 March 2011 on the model of declaration of conformity to an authorised type of railway vehicle...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt 1. mars 2011 og trådte i kraft i EU 2. juni 2011. 

Ved EØS-komiteens vedtak nr. 24/2012 ble forordningen tatt inn i EØS-avtalen 12. februar 2012. 

Statens jernbanetilsyn gjennomførte forordningen i norsk rett ved forskrift 15. februar 2012 nr 148 om typesamsvarserklæring, med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om en modell for samsvarserklæring med en tillatt type jernbanekjøretøy er gitt for å oppfylle kravet i direktiv 2008/57/EF artikkel 26 nr. 4 (samtrafikkdirektivet).
Forordningen består av fortale, to artikler og et vedlegg (1 side). Artikkel 1 viser til at modellen for typesamsvarserklæring er gjengitt i vedlegget, mens artikkel 2 slår fast at forordningen gjelder fra 2. juni 2011. Vedlegget, som altså utgjør modellen for typesamsvarserklæring, inneholder den informasjonen som er påkrevd i artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og gjennomført i norsk rett i samtrafikkforskriften § 28. Erklæringen skal inneholde opplysninger om samsvar med EU-regelverket, relevante tekniske spesifikasjoner og nasjonale regler mv.

Merknader
Formålet med forordningen er å forenkle tillatelsesprosessene vedrørende kjøretøyer. Forordningen medfører i seg selv ikke noen ytterligere forpliktelser eller byrder enn det som allerede følger av artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og som er implementert i norsk rett.

Forordningen kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd. 

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært sendt til uttalelse til berørte parter. Det har ikke kommet inn noen merknader. Samferdselsdepartementet har ingen merknader til forordningen.

Vurdering

Formålet med forordningen er å forenkle tillatelsesprosessene vedrørende kjøretøyer. Forordningen medfører i seg selv ikke noen ytterligere forpliktelser eller byrder enn det som allerede følger av artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og som er implementert i norsk rett. Modellen om erklæringen om typesamsvar skal brukes ved søknad om tillatelse til ibruktaking av et jernbanekjøretøy der det allerede foreligger en tillatelse for den aktuelle typen fra et annet land. Da det antas at det er en administrativ fordel både for de som skal søke om tillatelse og de som skal behandle søknaden, vil forordningen kun ha positiv nytteverdi.

Konklusjon
Forordningen er EØS-relevant, akseptabel for Norge og gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 201/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0201

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2011
Frist returnering standardskjema: 13.04.2011
Dato returnert standardskjema: 03.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 024/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.02.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.02.2012

Lenker