EØS-notatbasen

Typegodkjenning av kjøretøy: avskjermingssystemer

Kommisjonsdirektiv 2010/19/EU som endrer rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for tilpasning til den tekniske utvikling for avskjermningssystemer til visse motorkjøretøy og tilhengere ...

Commission Directive 2010/19/EU of 9 March 2010 amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 9. mars 2010 og skal anvendes i EU fra 8. april 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 7/2012. Rettsakten blir implementert gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/19/EU endrer rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for å bringe rettsaktene i overensstemmelse med hverandre, og for å tilpasse rettsaktene til den tekniske utvikling. Direktiv 2007/46/EF er tatt inn i EØS-avtalen og implementert i "forskrift om godkjenning av kjøretøy og tilhenger til bil" av 5. juli 2012, i kraft 15. september 2012.

Rådsdirektiv 91/226/EØF av 27. mars 1991 inneholder bestemmelser for avskjermingssystemer på visse type kjøretøyer og tilhengere, og er et særdirektiv til direktiv 2007/46/EF. Bestemmelsene i direktiv 2007/46/EF om systemer, komponenter og separate tekniske enheter for kjøretøyer får dermed også anvendelse på bestemmelsene i direktiv 91/226/EØF. Ettersom det er obligatorisk å bruke EF-godkjenningsprosedyre for kjøretøyer som omfattes av direktiv 2007/46/EF, har Kommisjonen funnet det det nødvendig med harmoniserte krav til avskjermingssystemer for alle kjøretøy som er omfattet av direktiv 91/226/EØF. Videre er det også nødvendig å klargjøre at disse bestemmelsene ikke er obligatorisk for terrenggående kjøretøy. Endelig har Kommisjonen funnet det nødvendig å tilpasse direktiv 91/226/EØF og dermed bilag IV til direktiv 2007/46/EF til den tekniske utvikling. Direktiv 2010/19/EF endrer dermed direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF for å bringe rettsaktene i overensstemmelse med hverandre.

Dette innebærer at med virkning fra 9 april. 2011 kan det ikke  nektes å gi EF typegodkjenning eller nasjonal godkjenning for kjøretøy og komponenter som oppfyller kravene i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette direktiv. Motsetningsvis kan medlemsstatene med virkning fra 9. april 2011, nekte å gi godkjenning for avskjermingssystemer og komponenter som ikke oppfyller kravene i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette direktiv.

Virkeområdet til direktiv 91/226/EØF, er i henhold til vedlegg I i endringsdirektivet, endret til følgende kjøretøykategorier:

Alle kjøretøy klasse N og O, unntatt terrenggående kjøretøy som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, skal være slik konstruert og/eller montert med avskjermningssystemer, at de oppfyller bestemmelsene i vedlegg III. For kjøretøy som består av chassis og førerhus, er det tilstrekkelig å bruke disse bestemmelsene på hjul som befinner seg under førerhuset.

For kjøretøyer klasse N1 og N2 med største tillatt totalvekt på ikke over 7,5 t kan forskriftene i direktiv 78/549/EØF etter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativ til forskriftene i dette direktiv.

Forskriftene i  vedlegg III vedrørende avskjermningssystemene som definert i punkt 4 i vedlegg I gjelder ikke for; kjøretøy klasse N, O 1 og O 2 med største tillatte totalvekt på ikke over 7,5 t, kjøretøyer som består av chassis og førerhus, kjøretøy uten karrosseri samt kjøretøy hvor krav om avskjermingsanordninger er uforenlig med kjøretøyets bruksområde. Dersom det likevel monteres avskjemingsanordninger på disse kjøretøyene, skal monteringen og avskjermingen være i overensstemmelse med direktivets krav.

Vurdering

Norge stiller seg positivt til direktivet ettersom det harmoniserer bestemmelsene i direktiv 2007/46/EF og rådsdirektiv 91/266/EØF, og bringer rettsaktene i overensstemmelse med hverandre. Direktivet innebærer ingen økonomiske konsekvenser for Norge. Det medfører heller ingen administrative konsekvenser utover regelverksendringer.

Norge vurderer rettsakten som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

  Norge har ikke deltatt i ekspertarbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/019/EU
Basis rettsaktnr.: 1991/226/EØF
Celexnr.: 32010L0019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2011
Frist returnering standardskjema: 29.06.2011
Dato returnert standardskjema: 02.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012