Endring av grensekryssforordningen - 1013/2006

Kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011 av 11. juli 2011 som endrer forordning (EF) 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall for å innlemme visse typer avfall i vedlegg IIIA...

Commision regulation (EU) No 664/2011 of 11 July 2011 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain mixtures of wastes in Annex IIIA thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. mars 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011/EU endrer forordning (EU) nr. 1013/2006/EF om grensekryssende avfallstransporter (transportforordningen). Endringene knytter seg til forordningens vedlegg IIIA. Vedlegget lister opp ulike avfallskombinasjoner som må oppfylle de alminnelige informasjonsvilkårene i forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 18 når avsenderen planlegger å transportere avfall til gjenvinning fra en EU-stat til en annen, eller sende avfallet i transitt gjennom en eller flere EU-stater.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF artikkel 175. 

Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende avfallstransporter (transportforordningen) er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriftens kapittel 13.

Endringene i vedlegg IIIA vil forenkle prosedyrene for aktører innen eksport/import av avfall ved forsendelse av avfallskombinasjoner som omfattes av vedlegg IIIA. Tidligere har slike avfallskombinasjoner måttet følge prosedyren med skriftlig forhåndsmelding og samtykke, jf. forordning (EU) nr. 1013/2011, artiklene 4 til 17. Disse avfallskombinasjonene kan nå følge en enklere prosedyre med generell informasjon i artikkel 18, forutsatt at avfallet sendes til gjenvinning.

Endringene er begrunnet i at transport og gjenvinning av slike avfallskombinasjoner ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljø, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.

Når avfallskombinasjoner som tidligere har vært notifiseringspliktige nå kun trenger å oppfylle de alminnelige informasjonsvilkårene, vil dette forenkle prosessen i forhold til eksport av avfall. Dette forenkler også myndighetens arbeid med disse avfallstransportene.

Vedlegget til avfallsforskriften kapittel 13 må sannsynligvis endres som følge av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. 

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 664/2011
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32011R0664

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2011
Frist returnering standardskjema: 13.09.2011
Dato returnert standardskjema: 24.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker