Kosttilskudd og beriking - endring i positivlister

Forordning (EU) nr. 1161/2011 av 14. november 2011 om endring av direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009 når det gjelder positivlistene om vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes næringsmidler...

Regulation (EU) No 1161/2011 of 14 November 2011 amending Directive 2002/46/EC, Regulation (EC) No 1925/2006 and Regulation (EC) No 953/2009 as regards the lists of vitamin and mineral substances that can be added to foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forordningen er vedtatt i EU 14. november 2011, og trådte i kraft i EU 5. desember 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1161/2011 utvider listen over tillatte mineralforbindelser i de respektive regelverkene.

Kosttilskuddirektivet 2002/46/EF, berikingsforordningen (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009 om stoffer som kan tilsettes næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov (særnær) inneholder alle lister over hvilke vitamin- og mineralforbindelser som kan brukes i kosttilskudd, mat- og drikkevarer og særnærprodukter. Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddirektivet, berikingsforordningen og særnærlisten dersom forbindelsene er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet.

I forordningens fortale henvises det til at EFSA har vurdert ferroammoniumsulfat, ferronatrium EDTA, natriumsulfat, kaliumsulfat og krompikolinat, og har konkludert med at forbindelsene er biotilgjengelige og helsemessig trygge under visse forutsetninger (at de ikke overstiger en gitt totalmengde).

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd, forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler og forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet, utover at EFSAs vurderinger må ivaretas når det skal fastsettes felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler. Rettsakten antas heller ikke å få økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det er positivt at positivlistene utvides med forbindelser som EFSA har vurdert som helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. Dette innebærer at industrien vil få et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert de nye forbindelsene som inkluderes på listene som helsemessig akseptable gitt visse bruksbetingelser. Mattilsynet legger EFSAs vurderinger til grunn.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rent teknisk er det ikke mulig å sette inn en basisrettsakt i feltet "Nøkkelinformasjon" ovenfor. Denne forordningen har tre basisrettsakter: direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009. De to sistnevnte rettsaktene mangler i feltet ovenfor.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1161/2011
Basis rettsaktnr.: 0046/2002
Celexnr.: 32011R1161

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2011
Frist returnering standardskjema: 31.12.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.02.2012
Høringsfrist: 19.03.2012
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen