Dioksiner og PCB - analyse

Komisjonsforordning (EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om opphevelse av forordning (EF) nr. 1883/2006...

Commision Regulation (EU) No 252/2012 of 21 March 2012 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1883/2006...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold                                                           

Rettsakten beskriver prøvetakings- og analysemetoder for dioksiner, furaner og PCB. Denne nye forordningen, som erstatter forordning (EF) nr. 1883/2006, oppdaterer grenseverdiene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB slik at de er i tråd med gjeldende regelverk, i tillegg til at prøvetakings- og analysemetoder for ikke-dioksinliknende PCB tas inn.

Merknader 

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten har utelukkende konsekvenser for analyselaboratoriene. Metodene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB må oppdateres i forhold til de nye grenseverdiene, og metodene for ikke-dioksinliknende PCB må etableres dersom disse ikke allerede er etablert.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0252/2012
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32012R0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2012
Frist returnering standardskjema: 04.05.2012
Dato returnert standardskjema: 11.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen