Karbonlekkasje - oppdatering

Kommisjonsbeslutning av 11. november 2011 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU angående sektorene som anses utsatt for karbonlekkasje...

Commission Decision of 11 November 2011 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 11. november 2011. Rettsakten har vært vurdert i Kommisjonens Climate Change Committee der Norge er representert med observatørstatus.

Rettsakten vil kreve en oppdatering av det relevante vedlegget i klimakvoteforskriften som gjennomfører karbonlekkasjelisten i norsk rett. Et utkast til forskriftsendringer som gjennomfører rettsakten ble sendt på offentlig høring 22. desember 2011. Høringen avdekket ingen innvendinger mot at rettsakten innlemmes i EØS-avtalen uten tilpasninger og gjennomføres i norsk rett.

Sammendrag av innhold

For det første utvider rettsakten listen over sektorer som anses utsatt for vesentlig karbonlekkasje i henhold til beslutning 2010/2/EU (karbonlekkasjelisten), jf. kvotedirektivets artikkel 10a. Produksjon av murstein i bakt leire, saltproduksjon samt sektorene kakaopasta, kakaosmør og kakaopulver blir inkludert på listen.

For det andre opphever rettsakten Artikkel 1(2) i beslutning 2010/2/EU - om Kommisjonens plikt til å utføre en analyse av utvalgte sektorer i løpet av 2010 - da denne bestemmelsen ikke lenger har noen praktisk betydning.

For det tredje oppdaterer rettsakten tabellen i beslutning 2011/278/EU (reglene om tildeling av vederlagsfrie kvoter) for å reflektere at produksjon av murstein er inkludert på listen over sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje.

Det vises for øvrig til omtale av regelverket om karbonlekkasje under EØS-notatet som omhandler beslutning 2010/2/EU (karbonlekkasjelisten).

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i artikkel 10a (1) og (13) i direktiv 2003/87/EF, kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Miljøverndepartementet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Når det gjelder konsekvenser av rettsakten antas det at Wienerberger AS - Bratsberg teglverk i Lunde, en norsk virksomhet som blant annet produserer murstein, vil kunne få en økt tildeling av vederlagsfrie kvoter som følge av at produksjon av murstein tas med på listen over aktiviteter som anses utsatt for karbonlekkasje. Dette vil innebære en økonomisk fordel for bedriften det gjelder.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)8017
Rettsaktnr.: 2011/745/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32011D0745

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2011
Frist returnering standardskjema: 10.01.2012
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.12.2011
Høringsfrist: 12.02.2012
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.09.2012

Lenker

Til toppen