Fiskesykdommer - Statusendringer SVC

Kommisjonsvedtak 2010/761/EU av 7. desember 2010 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2010/221/EU hva gjelder godkjente nasjonale tiltak for Ungarn og UK mht. vårviremi hos karpe...

Commission Decision of 7 December 2010 amending Annexes I and II to Decision 2010/221/EU as regards approved national measures by Hungary and the United Kingdom for spring viraemia of carp...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II til vedtak 2010/221/EU. I vedleggene er det gitt lister over medlemsstater og områder som har godkjente nasjonale tiltak i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.

Vedlegg I og II endres som følge av endringer i status for visse områder mht. vårviremi hos karpe (SVC).

Ungarn og Storbritannia har fått endret status fra godkjent program til status som fritt for SVC. 

Merknader

Rettsakten har betydning for hvilke områder akvakulturdyr av mottakelige arter kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak for SVC.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/761/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32010D0761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2010
Frist returnering standardskjema: 19.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen