INSPIRE - nettjenester, endring nedlasting mv.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1088/2010 av 23. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til nedlastingstjenester og omformingstjenester ...

Commission Regulation (EU) No 1088/2010 of 23 November 2010 amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft 28. desember 2010.

Tjenestene skal være i ordinær drift senest 24 måneder etter at vedkommende regelsett har trådt i kraft. For EU-landene skal således nedlastings- og omformingstjenestene være i ordinær drift fra 28. desember 2012. EØS/EFTA-statene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1jc.

Kommisjonen utarbeider regelverket med bistand fra en ekspertgruppe. Kartverket deltar i gruppen med en ekspert. Kommisjonen la fram utkast til regler på høring for nasjonale fagetater mars 2009. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt, og koordinerte de norske uttalelsene inn mot kommisjonen. Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 9. mars 2011.

EØS-komiteen vedtok å ta rettsakten inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) 976/2009 om nettjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).   

Rettsakten formulerer tekniske krav av generell art til

- Nedlastingstjenester, tjenester som gjør det mulig å laste ned kopier av geodatasett eller deler av slike sett, og, når det er mulig, få direkte tilgang 

- Omformingstjenester, tjenester som gjør det mulig å omformere (transformere eller konvertere) geodatasett slik at data og tjenester kan samvirke 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 16. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge. Det er ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk. Rettsakten er et viktig skritt for bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon. Kravene til oppetid for nedlastings- og omformingstjenestene, er som for alle typer nettjenester, og er omhandlet i de generelle bestemmelsene i forordning 976/2009. 

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1088:EN:NOT

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

  • forordning (EF) 976/2009 (INSPIRE - nettjenester)
  • INSPIRE-direktivet

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1088/2010
Basis rettsaktnr.: 2/2007
Celexnr.: 32010R1088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2011
Frist returnering standardskjema: 10.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.01.2011
Høringsfrist: 02.05.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen