Kommisjonsanbefaling 2011/25/EU av 14. januar 2011 om retningslinjer for skille mellom fôrmidler, fôrtilsetningsstoffer, biocidprodukter og veterinære legemidler...

Kommisjonsanbefaling 2011/25/EU av 14. januar 2011 om retningslinjer for skille mellom fôrmidler, fôrtilsetningsstoffer, biocidprodukter og veterinære legemidler...

Commission Recommendation of 14 January 2011 establishing guidelines for the distinction between feed materials, feed additives, biocidal products and veterinary medicinal products (2011/25/EU)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Anbefalingen er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne anbefalingen trekker opp kriterier for å kunne skille mellom fôrmidler, fôrtilsetningsstoff og biocidprodukter og produkter som defineres som veterinære legemidler. Det er av avgjørende betydning hvordan et nytt produkt blir karakterisert og definert med tanke på aktuelt regelverk og produktets markedsføring. Disse anbefalingene er ment å være til hjelp for de nasjonale myndigheter, og er ment å fremme en ensartet kategorisering av produkter som kan defineres inn under ulike grupper av produkter. Anbefalingene er basert på definisjonene i ulike rettsakter som omhandler de aktuelle produktgrupper. Ingen rettsakter har forrang og ingen rettsakter skal brukes alene, men derimot skal definisjonene fra de ulike rettsaktene brukes samtidig for å best mulig klassifisere et produkt til riktig produktgruppe. Anbefalingene konkluderer at hvis det etter vurdering av alle karakteristika fortsatt er vanskelig å gruppere et produkt som fôrmiddel eller veterinærmedisinsk legemiddel, da er det et veterinærmedisinsk legemiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Denne anbefalingen endrer ingen forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, men den vil være et nyttig hjelpemiddel i tilsynsarbeidet. Mattilsynet vil trolig benytte den som et viktig grunnlag for veiledning av tilsynet og produsenter. Videre vil den også gi fôrmiddelindustrien, importører og forhandlere av produkter til dyr nyttig veiledning.

Sakkyndige instansers merknader

Anbefalingen har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0025/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011H0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2011
Frist returnering standardskjema: 04.03.2011
Dato returnert standardskjema: 31.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen