Kontrollforordning - referanselaboratorier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 87/2011 av 2. februar 2011 om oppnevning av EUs referanselaboratorium for bihelse, om supplerende ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet, og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004...

Commission Regulation (EU) No 87/2011 of 2 February 2011 designating the EU reference laboratory for bee health, laying down additional responsibilities and tasks for that laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppnevner Fellesskapets referanselaboratorium for bihelse, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) og deres forskningslaboratorium for bisykdommer, Sophia-Antipolis Laboratory, France.

Oppnevningen gjelder fra 1. april 2011 til 31. mars 2016. 

Kontrollforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) gir i artikkel 32 nr. 2 grunnleggende oppgaver og ansvar til Fellesskapets referanselaboratorier. Rettsakten utfyller kontrollforordningen og gir tilleggsoppgaver og -ansvar til Fellesskapets referanselaboratorium for bihelse.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift av 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Administrative og økonomiske konsekvenser

Alle EU-/EØS-land har etter kontrollforordningen artikkel 33 plikt til å oppnevne nasjonale referanselaboratorier som tilsvarer Fellesskapets referanselaboratorier. Mattilsynet må derfor oppnevne nasjonalt referanselaboratorium for bihelse. Oppnevning av nasjonale referanselaboratorier i Norge gjøres vanligvis ved at Mattilsynet inngår en avtale med aktuelt referanselaboratorium. Som hovedregel velges laboratorier ved kunnskapsinstitusjoner som Mattilsynet har forvaltningsstøtteavtale med. Pr. i dag er Norges veterinærhøgskole oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for biehelse. Rettsakten vil ikke ha noen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser for private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert avSpesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. 

Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring.  

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg II, kapittel XII.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 87/2011
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32011R0087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 18.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2011
Høringsfrist: 15.06.2011
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen