Kvalitetskriterier - klimakvoter

Kommisjonsforordning om kvalitetskriterier for prosjektbaserte kvoter under direktiv 2003/87/EC...

Commission regulation of determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, certain restrictions applicable to the use of international credits from projects involving industrial gases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen la frem sitt forslag til kvotedirektiv for perioden 2013-2020 den 23. januar 2008. Direktivets endelige innhold ble besluttet 17. desember 2008, men ble ikke formelt vedtatt før 23. april 2009. Direktivet trådte i kraft 25. juni 2009, 20 dager etter at det ble publisert i Official Journal.  

Climate Change Committee, som ble etablert under kvotedirektivet (2003/87/EC), vedtok forordningen om kvalitetskriteriene fredag 21. januar 2011.

Sammendrag av innhold

Ifølge Direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) skal bruken av kvoter fra de prosjektbaserte mekanismene (CDM/JI) bli harmonisert på EU-nivå i henhold til artikkel 11a. EU har derfor vedtatt å innføre kvalitetskriterier for bruk av kreditter fra den enkelte prosjekter i den grønne utviklingsmekanismen (CDM) til oppgjør for kvoteplikten. Kommisjonen forbyr bruk av kreditter fra industrielle CDM-prosjekter som destruerer HFK23 og N2O fra produksjon av nylon (adipic acid) i EUs reviderte kvotedirektiv fra 1. januar 2013. EU-kommisjonen har innført disse kvalitetskriteriene fordi den mener det er en risiko for at det blir utstedt for mange kvoter i forhold til de reelle utslippsreduksjonene. Dette skyldes blant annet at det er insentiver til at enkelte anlegg kan øke produksjonen eller ha høyere fraksjon av biproduktet HFK enn nødvendig for å få større inntekter gjennom kvotesalg, på tross av at FN har satt øvre grenser for produksjon og andel biprodukt. HFK23 er en klimagass som blant annet er et biprodukt ved produksjon av HKFK som brukes til å erstatte mer ozonødeleggende gasser. EU-kommisjonen har argumentert for at man ved å finansiere slike HFK-reduserende CDM-prosjekter også holder produksjonen og bruk av HKFK-gasser kunstig i live. FN, ved styret for CDM, innser at metoden har uheldige insentiver og tar sikte på å revidere den. CDM-styret er derfor ”suspendert” disse prosjektene slik at disse ikke kan brukes til nye bedrifter eller krediteringsperioder.   

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i det reviderte kvotedirektivet 2009/29/EF, jfr. direktiv 2003/87/EF, jfr. EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)XXX
Rettsaktnr.: 550/2011
Basis rettsaktnr.: 87/2003
Celexnr.: 32011R0550

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 20.07.2011
Dato returnert standardskjema: 19.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.12.2011
Høringsfrist: 12.02.2012
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.09.2012

Lenker