LL RIS 601 - opphevelse og stikkprøvekontroll

Kommisjonsvedtak 2010/315/EU av 8. juni 2010 om opphevelse av vedtak 2006/601/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av den ikke-godkjente genmodifiserte organismen 'LL RIS 601' i risprodukter, og om regler for stikkprøvekontroll for å kontrollere fravær av organismen i risprodukter...

Commission Decision 2010/315/EU of 8 June 2010 repealing Decision 2006/601/EC on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism 'LL RICE 601' in rice products, and providing for random testing for the absence of that organism in rice products...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.07.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 8. juni 2010, med ikrafttredelse 9. juni 2010.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2010/315/EU av 8. juni 2010 opphever vedtak 2006/601/EF og fastsetter nye regler om importkontroll av risprodukter for tilstedeværelsen av den genmodifiserte risen LL 601.

Vedtak 2006/601/EF fastsetter et kontrollregime for langkornet ris med opprinnelse i USA, der nevnte produkter skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av den genmodifiserte risen LL 601.

Regimet i vedtak 2010/315/EU innebærer at det ikke lenger er nødvendig med en analyserapport ved import av disse produktene, men at det nå på generell basis skal gjennomføres en stikkprøvekontroll av disse produktene ved import fra tredjestater. Frekvensen på kontrollen skal være risikobasert. Denne type kontroll er i samsvar med det generelle regelverket i Norge angående kontroll av ikke-animalske produkter fra tredjestater og som gjelder for disse produktene i dag.

Gjennomføringen av vedtak 2010/315/EU, samt opphevelsen av vedtak 2006/601/EF, nødvendiggjør en opphevelse av forskrift 18. september 2006 nr. 1068 om krav om analyserapport ved import av produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA for å unngå innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris LL 601.

Merknader

Rettsakten er gjennomført gjennom de generelle kravene for importkontroll av ikke-animalske produkter fra tredjestater som allerede er på plass i dag.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det ble importert ca. 440 tonn ris fra USA til Norge i 2010, fordelt på syv importører og 27 forsendelser. Hvor mye av dette som er langkornet ris er ikke kjent. Importen fremstår ellers som av begrenset karakter. Fjerningen av kravet om analyserapport på langkornet ris fra USA gir importørene en besparelse ved at de slipper å sende med analyserapporten ved import. Dette vil også spare Mattilsynet for arbeid med saksbehandling av disse rapportene.

Ettersom et regime for stikkprøvekontroll av langkornet ris fra tredjestater allerede er på plass i norsk regelverk vil vedtak 2010/315/EU ikke medføre nye kostnader for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/315/EU
Celexnr.: 32010D0315

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 29.06.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen