Trikinella - testmetode

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2011 av 3. november 2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 når det gjelder de ekvivalente metoder for trikinkontroll...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2011 of 3 November 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 2075/2005 as regards the equivalent methods for Trichinella testing...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Utkastet til rettsakt har vært diskutert flere ganger i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken og i SCFCAH, seksjon biologisk trygghet. Utkastet (revisjon 4) fikk enstemmig tilslutning i SCFCAH 12. juli 2011.

Rettsakten ble vedtatt i EU 3. november 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter en ny alternativ metode (ELISA Antigen Test Kit) for å kontrollere trikiner i svinekjøtt i forordning (EF) nr. 2075/2005. Metoden er bare aktuell for kontroll av svinekjøtt.

European Union Referance Laboratory for Parasites (EU-RL P) har laget en rapport som omhandler validering av ELISA Antigen Test Kit for påvising av trikiner i svinekjøtt.

Serologiske metoder kan brukes for trikinundersøkelser i serum i overvåkingsprogrammer når EU-RL P har validert en egnet metode i henhold til artikkel 11 i trikinforordningen (EF) nr. 2075/2005.

ELISA testen brukt her er basert på å finne antigen av trikinlarver i kjøtt og ikke antistoffer i serum som serologiske tester.

ELISA testen er spesifikk for trikiner og påviser alle de fire aktuelle trikinartene, men den er mest sensitiv for Trichinella spiralis. Den påviser både frie larver og larver i kapsel. Det har vært noen falske positive og falske negative prøver. Det har vært gjort feil på laboratoriene og videre har rester av vaskemiddel påvirket testen. Konfirmering av positive prøver gjøres med mikroskopi.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen gjelder en ny alternativ testmetode som kan medføre økt økonomisk belastning blant annet på grunn av behov for nytt utstyr og opplæring. Dersom metoden imidlertid ikke anvendes til fordel for eksisterende metoder, vil endringen som sådan ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den nye alternative testmetoden er vurdert av sakkyndige hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet, som framholder at den nye metoden ikke har noen påviselige fordeler fremfor allerede eksisterende metoder. Norge finner imidlertid å kunne støtte implementeringen av denne testmetoden da den ikke er ment å erstatte dagens testmetode, men fungere som et alternativ ved behov.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1109/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 16.11.2011
Dato returnert standardskjema: 14.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2012
Høringsfrist: 01.05.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen