Endr. av forordning 297/2011 - mai 2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 506/2011 av 23. mai 2011 om endring av forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 506/2011 of 23 May 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. mai 2011, med ikrafttredelse 25. mai 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. Rettsakten tar Kanagawa-området inn i listen med berørte områder i Japan. Årsaken til dette er at det er gjort flere funn av radioaktivt cesium i grønn te fra dette området. Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 297/2011 artikkel 2(3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa.I tillegg er det gjort presiseringer om kontrollregimet for forsendelser som ikke har sin opprinnelse i et av de berørte områdene, men som sendes fra et berørt område. Her må importøren bekrefte i erklæringen at produktene som sendes fra et av de berørte områdene ikke har sin opprinnelse der, samt at de ikke har blitt utsatt for radioaktivitet under transporten. Disse forsendelsene vil være gjenstand for fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 20 %. Erklæringen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 297/2011 har også blitt justert i forhold til endringene som er presentert ovenfor.  Gyldighetsperioden til forordning (EU) nr. 297/2011 har tidligere vært satt til 30. juni 2011. Denne perioden er nå forlenget til 30. september 2011. Det vil bli foretatt en vurdering av situasjonen i Japan før gyldighetsperioden til forordningen utløper.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten endrer i prinsippet ikke kontrollfrekvensen eller introduserer nye produkter til dette kontrollregimet, og vil derfor ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige eller næringen på dette punkt. Innføringen av et nytt område i forordningen vil medføre en endring av kontrollfrekvensen for forsendelser, en reduksjon fra 20 % til 10%, på grunn av at Japan nå selv tar utvidede prøver på forsendelser fra dette nye området. Dette vil til en viss grad gi en besparelse for det offentlige og næringen ved at man ikke lenger har en så høy frekvens på kontrollen på forsendelser fra området Kanagawa.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0506/2011
Celexnr.: 32011R0506

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 26.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker