Kommisjonsbeslutning C (2010) 9139 av 20. desember 2010 som endrer Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser for de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart som inneholder informa...

Kommisjonsbeslutning C (2010) 9139 av 20. desember 2010 som endrer Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser for de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart som inneholder informasjon som referert til i Europaparlaments- og Rå...

Commission Decision C (2010) 9139 of 20.12.2010 amending Commission Decision 2010/774/EU of 13. april 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security containing information as referred to in point (a) of article 18 in Regulation (EC) No...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt i EU 20. desember 2010, og trådte i kraft i EUs medlemsstater fra kunngjøringstidspunktet.

Samferdselsdepartementet vedtok forskrift 12. desember 2011 som gjennomfører beslutningen i norsk rett. Forskriften trådte i kraft straks.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjenomføringsbestemmelsene i security-regelverket, og beslutningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 300/2008 (EF) av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002. Kommisjonsbeslutning C(2010) 9139 endrer Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Vedlegget til Kommisjonsbeslutning C(2010) 9139 er konfidensielt og vil ikke bli publisert. Kommisjonsbeslutningen åpner opp for at kontroll av cargo og post kan kontrolleres ved en alternativ metode.

Merknader

Kommisjonsbeslutningen åpner for en løsning som kan benyttes av de aktørene som ønsker det. Dersom det gjøres vil det medføre kostnader for de aktørene som anskaffer utstyret.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning C(2010) 9139 anses EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsbeslutningen har vært på høring, men det har ikke kommmet inn høringsuttalelser til denne.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/9139/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/774/EU
Celexnr.: 32010D9139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.04.2011
Frist returnering standardskjema: 06.05.2011
Dato returnert standardskjema: 16.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 07.06.2011
Høringsfrist: 20.07.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.01.2012

Lenker

Til toppen