Animaliekontroll og zoonoser - dir2002/99/EC

Kommisjonsforordning (EU) nr. 739/2011 av 27. juli 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum...

Commission Regulation (EC) No 739/2011 of 27 July 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten har vært til behandling i Europakommisjonens arbeidsgruppe og ble vedtatt i møte i SCFCAH 16. mars 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten medfører flere endringer i forordning (EF) nr. 854/2004 vedlegg I. Endringene gjelder i hovedsak dagens referanser til OIEs (World Organisation for Animal Health) lister over sykdommer som man særlig skal fokusere på ved kontroll av dyr til næringsmiddelproduksjon og produkter av animalsk opprinnelse. I stedet for å vise til OIEs lister medfører endringene at det refereres til sykdommer regulert i annet EU-regelverk, deriblant direktiv 2002/99/EF om regler for dyrehelse ved produksjon, bearbeiding, import og eksport av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Videre gis det mulighet til å fastsette krav til varmebehandling eller annen behandling av fjørfekjøtt som sikrer fjerning av Salmonella.

Til orientering må disse endringene sees i sammenheng med dokument SANCO/11010/2010 som inneholder forslag til kriterier for næringsmiddeltrygghet for Salmonella i ferskt fjørfekjøtt. Når SANCO/11010/2010 vedtas, vil det medføre nytt krav i forordning (EF) nr. 2073/2005 og fjørfeslakt skal da erklæres uegnet til konsum dersom det påvises Salmonella. Imidlertid kan operatør få varmebehandle slaktet (eller foreta annen behandling) dersom han ønsker det. Tilsynsveterinæren må da gis mulighet, som angitt i forordning (EU) nr. 739/2011, til å pålegge dette utført ved et anlegg før fjørfekjøttet forlater slakteriet dersom fjærfekjøttet skal erklæres å kunne bli brukt til konsum. Det medfører da behov for endring i forordning (EF) nr. 854/2004.

1. Avsnitt I kapittel II del B punkt 2 b)

Etter endringen stadfester bestemmelsen at ante mortem-undersøkelser særlig skal fastslå forhold som kan virke negativt på menneskers eller dyrs helse, særlig med hensyn til påvisning av sykdommer som er regulert i EU-regelverket.

Avsnitt I kapittel II del D punkt 1 

Etter endringen stadfester bestemmelsen at post mortem-undersøkelser særlig skal fastslå forhold som kan virke negativt på menneskers eller dyrs helse, særlig med hensyn til påvisning av sykdommer som reguleres i EU-regelverket.

Avsnitt I kapittel II del F punkt 1 d)

Endringen medfører at offentlig veterinær skal sikre at det tas prøver, og at disse identifiseres, håndteres og oversendes aktuelt laboratorium innenfor rammen av EUs regelverk om dyr og menneskers helse.

2. Avsnitt II kapittel I punkt 4

Endringen medfører at dersom offentlig veterinær ved undersøkelse ante eller post mortem eller ved annen undersøkelse mistenker forekomst av et smittestoff som er regulert i hygieneregelverket, skal vedkommende varsle myndighetene. Både myndighet og veterinær skal iverksette adekvate tiltak og ta alle forholdsregler for å forbygge spredning i henhold til gjeldende regelverk.

Avsnitt II kapittel V punkt 1 e) og punkt 2

Endringen medfører i første rekke at kjøtt skal erklæres uegnet til konsum dersom det stammer fra dyr med en sykdom som er regulert i direktiv 2002/99/EF, med mindre annet er fastsatt i avsnitt IV.

Dernest følger det av nytt punkt 2 at offentlig veterinær gis kompetanse til å godkjenne kjøtt fra dyr til humant konsum, som har blitt nødslaktet utenfor slakteri eller som stammer fra en besetning hvor behandling er påkrevd etter bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2160/2003, til tross for tilstedeværelse av Salmonella. Det er imidlertid forutsatt at godkjenning kun kan gis dersom slaktet gjennomgår varmebehandling eller annen form for behandling som effektivt fjerner Salmonella, før dette slippes ut på markedet.

3. Avsnitt III kapittel II punkt 3 e) og f)

Første endring medfører at fleksibilitet rundt kjøttkontroll fastsatt i punkt 2 ikke gjelder i tilfeller hvor det har forekommet utbrudd av sykdommer som er regulert i EU-regelverk, og som kommer fra den aktuelle regionen som er definert i artikkel 2 i direktiv 64/432/EØF.

Videre gjelder ikke fleksibiliteten i tilfeller hvor strengere kontroll er nødvendig for å ta hensyn til nye sykdommer eller særskilte sykdommer som fremgår av OIEs lister.

Bakgrunn og formål

OIEs sykdomslister og system for kategorisering har blitt endret. På bakgrunn av nevnte endringer og direktiv 2002/99/EF om overvåkning av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, har kommisjonen funnet det nødvendig å endre forordning (EF) nr. 854/2004. Dette ønskes gjennomført for å skape mer konsistens og ensartethet ved å referere til EUs egne lister og regelverk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 739/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2011
Frist returnering standardskjema: 09.09.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2011
Høringsfrist: 01.01.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen