Biocider - tetradeca/19

Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU av 8. februar 2011 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av (Z,E)-tetradeka-9, 12-dienylsacetat som et aktivt stoff i Vedlegg I og Vedlegg IA...

Commission Directive 2011/11/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC to include (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienyl acetate as an active substance in Annexes I and IA therto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU ble vedtatt 8. februar 2011. Rettsakten bel innlemmet i EØS-avtalen 30.09.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 96/2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU godkjennes stoffet (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat til bruk i lokkestoff (produkttype 19) og føres opp som et aktivt stoff i vedleggene I og IA til biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning (etter Vedlegg I oppføring) skjer med følgende betingelser:

  • Av etiketten på biocidholdige produkter som inneholder (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat skal det fremgå at disse produktene ikke skal benyttes på steder hvor næringsmidler eller fôrvarer uten emballasje oppbevares.

Medlemsstatene skal sikre at registrering (etter Vedlegg IA oppføring) skjer med følgende betingelser:

  • Kun til feller som inneholder maks 2 mg (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat til innendørs bruk.
  • Av etiketten på biocidholdige produkter som inneholder (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat skal det fremgå at disse produktene kun kan benyttes innendørs og ikke skal benyttes på steder hvor næringsmidler eller fôrvarer uten emballasje oppbevares.

Merknader

Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/11/EU inkluderes stoffet (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat i vedleggene I og IA til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen  lokkestoff. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i repellenter.
Gjennomføring av direktiv 2011/11/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Senere endringsforskrifter som gjerne omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) har vært på høring/publisert og konsekvensvurdert. Høringsdokumentene legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Tilsvarende prosess vil følges i forbindelse med gjennomføring av nye rettsakter på området.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0011/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2011
Frist returnering standardskjema: 11.04.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen