Endr. av forordning 669/2009 - 2. kv. 2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 187/2011 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animals...

Commision Regulation (EU) No 187/2011 of 25 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certian feed and food of non-animal or...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.03.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. februar 2011, med delt ikrafttredelse 1. mars 2011 og 1. april 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen. Endringene i forordning (EU) nr.187/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 1. mars 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer trer i kraft 1. april 2011.

I forordning (EU) nr.187/2001 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

1. Endringer som trer i kraft 1. mars 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

Ut av listen:

  • Mikronæringsstoffer fra Kina tas ut av listen (tungmetaller).
  • Mangoer fra den Dominikanske republikk tas ut av listen (pesticider).
  • Peanøtter fra Vietnam tas ut av listen (aflatoksiner).

Andre endringer:

  • Chilipepperprodukter, gurkemeie og rød palmeolje fra alle tredjestater får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 20% til 10% (Sudan-fargestoffer).

2. Endringer som trer i kraft 1. april:

Inn på listen:

  • Okra fra India tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (pesticider).
  • Peanøtter fra Sør-Afrika tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (aflatoksiner).

Andre endringer:

  • Grønnsaker fra Tyrkia (paprika, courgettes(squash) og tomater) får en presisering i forhold til hvilke stoffer som det skal undersøkelses for (pesticider).

I fotnote 6 til vedlegget er det tatt inn en mulighet for bruk av alternative metoder for å undersøke for salmonella i friske urter fra Thailand. Metodene skal tilsvare EN/ISO 6579 eller bedre og være kvalitetssikret i tråd med fremgangsmåten gjengitt i forordning (EF) nr. 2073/2005 artikkel 5.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative eller økonomiske konsekvenser:

For produktene som får redusert kontrollfrekvens vil rettsakten ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder for endringen i fotnote 6 som omfatter alternativ prøvemetode. I forbindelse med innføringen av to nye produkter på listen og utvidelsen av hvilke stoffer det skal undersøkes for i grønnsakene fra Tyrkia, vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføring av kontrollen for disse produktene. Importøren av produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene. Ved at tre produkter også tas ut av listen vil dette gi en besparelse for myndighetene, som igjen vil komme importøren til gode, jf. avsnittet over i forbindelse med prinsippet om betaling for kontrollen som gjennomføres.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0187/2011
Celexnr.: 32011R0187

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.03.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 02.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker