Reach - vedlegg XVII

Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 av 2. mars 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH og vedlegg XVII (pentabromdifenyleter og PFOS)...

Commission Regulation (EU) No 207/2011 of 2 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 REACH as regards Annex XVII (Diphenylether, pentabromo derviate and PFOS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 ble vedtatt 2. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. oktober 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 116/2011.

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH inneholder blant annet bestemmelser om restriksjoner av PFOS og pentabromdifenlyeter. Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Forordning (EF) nr. 850/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (1).

På det fjerde møtet i partskonferanses under konvensjonen i mai 2009 (COP4) ble det besluttet å inkludere ni nye stoffer i vedleggene til konvensjonen, blant andre PFOS og pentabromdifenlyeter. Beslutningene vedtatt på COP4 nødvendiggjør endringer/oppdateringer i vedleggene I og III til forordning (EF) nr. 850/2004. COP4 besluttet å inkludere åtte stoffer i vedlegg A (forbud) til konvensjonen. Det niende stoffet - PFOS - er fortsatt i utstrakt bruk over hele verden og COP4 besluttet å inkludere PFOS i vedlegg B (restriksjoner) med en del unntak.

Bestemmelsene om PFOS og pentabromdifenyleter overføres til POPs-forordningen gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010. Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2011 oppheves derfor restriksjonene av disse to stoffene i vedlegg XVII til REACH-forordningen.

Merknader

Forordning (EF) nr. 850/2004 om POPs - med senere endringer - er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regelverket om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - REACH - ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomføringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. En gjennomføring av forordning (EU) nr. 207/2011 vil skje ved tilsvarende overflytting av bestemmelser i aktuelle forskrifter.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0207/2011
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32011R0207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2011
Frist returnering standardskjema: 20.04.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker