Såvarer - sortsblandinger grønnsaker

Kommisjonsvedtak 2011/180/EU av 23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF om betingelser for å tillate omsetning av småpakninger av frøblandinger som inneholder frø i klasse standard av ulike sorter av samme art grønnsak...

Commission Decision 2011/180/EU of 23 March 2011 implementing Council Directive 2002/55/EC as regards conditions under which the placing on the market of small packages of mixtures of standard seed of different vegetable varieties belonging to the same species may be authorised...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at myndighetene i det enkelte land, kan tillate egne produsenter å omsette småpakninger med flere sorter av en art grønnsak omfattet av rådsdirektiv 2002/55/EF. Småpakningene kan maksimalt inneholde frø i en mengde tilsvarende en nærmere spesifisert vekt som går fram av artikkel 2(1)(g) i direktiv 2002/55/EF. Småpakningene skal merkes med blant annet navn på art, navn på sorter som inngår i blandingen, nettovekt av hver sort eller antall frø av hver sort, og referansenummer på partiet gitt av den personen som har vært ansvarlig for pakkingen. De enkelte land skal rapportere til kommisjonen om bruk av bestemmelsen innen 31. desember 2012.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører behov for endring i såvareforskriften da beslutningen dreier seg om innføring av en ny type frøblanding bestående av ulike grønnsakssorter av en og samme art. Slike frøblandinger skal bare være tillatt å omsette i småpakninger, og det er satt egne krav til hvordan pakningene skal merkes. 

Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for norske aktører. De aktuelle småpakningene som nå vil tillates produsert og omsatt, er beregnet på hobbydyrkere. Slike småpakninger vil trolig kunne være interessante også for hobbydyrkere i Norge. Det kan derfor være aktuelt for norske såvarevirksomheter å importere slike småpakninger for salg til hobbydyrkere. Enkelte år pågår det en liten produksjon av grønnsaksfrø i Norge, men det vil neppe bli aktuelt å produsere slike pakninger her.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/180/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF
Celexnr.: 32011D0180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2011
Frist returnering standardskjema: 06.05.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2011
Høringsfrist: 01.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker